Nyheter

Nyheter inom lastsäkring

UIC Loading Guidelines kan nu disponeras fritt

Den internationella järnvägsunionens lastsäkringsregler, UIC Loading Guidelines, kan nu disponeras fritt och laddas ner från UICs hemsida även för icke medlemmar. För att ladda ner dokumenten, klicka här.

Lastsäkringsrådgivare

MariTerm AB erbjuder en nyintroducerad tjänst som vi kallar Lastsäkringsrådgivare. Tanken med tjänsten är att avlasta våra kunder i sitt arbete genom att vi är behjälpliga när det gäller lastsäkringsproblematik. Ni som kund behöver aldrig tveka på att kontakta oss; om ni har en fråga eller ett problem som ni skulle vilja få råd om eller hjälp med hör ni bara av er till oss. Om vi då har ett avtal kan vi formalisera arbetet oss emellan och på så sätt blir det lättare att hantera mindre ärenden.

Genom att anlita oss som er externa säkerhetsrådgivare erbjuder vi er vår kunskap och expertis inom lastsäkringsområdet och är ert bollblank vad gäller lastsäkringsfrågor. Vi kommer att ta ut en mindre årlig avgift och sedan ingår muntlig rådgivning samt att vi bevakar regler och standarder inom lastsäkringsområdet och håller er uppdaterade på ändringar och nyheter inom lastsäkringsområdet. Om ni sedan önskar ett skriftligt svar, och vi lägger ner tid på frågeställningen, tar vi ut en timkostnad, men kan samla ihop eventuella fakturor till någon gång om året.

För mer information, klicka här. 

SAGITs Lastsäkringskonferens 2016

Tisdagen den 25:e oktober 2016 anordnar intresseorganisationen SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) en lastsäkringskonferens i Näringslivets Hus i Stockholm. Liksom tidigare år svarar MariTerm AB för de praktiska arrangemangen i samband med konferensen.

Det är mycket som har hänt inom lastsäkringsområdet de senaste åren. På konferensen, som äger rum mellan kl 09.00 – 17.00, kommer bl.a. följande att behandlas:

  • Gemensamma krav på lastsäkring i Europa baserade på standarden EN 12195-1 för gränsöverskridande vägtransporter genom införandet av EU-direktiv 2014/47/EU för flygande inspektioner
  • Revision av svenska vägregler för lastsäkring till följd av EU-direktivet
  • Revision av svenska regler för lastsäkring vid sjötransport för att implementera IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden)
  • Praktisk tillämpning av SOLAS-kraven på vägning av containers i Sverige
  • Frågan om vem som ska stå för järnvägens lastsäkringsregler samt eventuell revision av de svenska föreskrifterna för lastsäkring på järnväg
  • Pågående revision av diverse standarder inom lastsäkringsområdet
  • Innovativ utrustning, nya hjälpmedel och utbildningsmaterial för lastsäkring

För detaljerat program, klicka här.

För att belysa dessa ämnen kommer en representant från EU-kommissionen, politiska beslutsfattare och tekniska experter att medverka på konferensen. Konferensspråket är svenska med undantag för några anförande som hålls på engelska.

Priset för deltagande på konferensen är 3 750 kronor (exklusive moms) per deltagare vilket inkluderar konferensportfölj med nytt utbildningsmaterial för lastsäkring samt lunch och kaffe. Konferensspråket är svenska med undantag för några anförande som hålls på engelska.

Vid frågor kring arrangemanget går det bra att kontakta oss på MariTerm.

Anmälan till konferensen kan göras elektroniskt via det här formuläret eller genom att kontakta Petra Hugoson via mail petra.hugoson@mariterm.se , eller på telefon: 042-33 31 07.

Europeiska regler och riktlinjer för lastsäkring vid vägtransport

Enligt ADR-konventionen skall lastsäkringen av farligt gods anses vara tillfyllest om godset har säkrats i enlighet med standarden EN 12195-1:2010. Eftersom ADR är en internationell konvention råder den över nationell lagstiftning vilket innebär att det i och med denna skrivning är lika krav på lastsäkring av farligt gods i hela Europa.

Under 2014 lyckades EU-parlamentarikerna i Bryssel enas om att EU direktivet om flygande inspektion även skall innehålla riktlinjer för hur lastsäkring skall kontrolleras. I direktivet hänvisas bland annat till europastandarden EN 12195-1. Senast i maj 2017 skall alla länder ha uppdaterat sin lagstiftning så att kraven i det nya direktivet omfattas och senast i maj 2018 skall den nya lagstiftningen börja gälla i alla medlemsländer. Tolkningen av direktivet är att senast när detta träder i kraft kommer det att vara samma krav på lastsäkring vid vägtransport i alla EUs medlemsländer och i och med detta har ett stort steg tagits mot förenklade gränsöverskridande transporter.

Effekten av EU-direktivet är att även vi i Sverige måste ha en ny lagstiftning på plats eftersom våra nuvarande lastsäkringsföreskrifter inte på alla punkter överensstämmer med europastandarden. Ett arbete har därför påbörjats inom Transportstyrelsen med att ta fram en ny lastsäkringsföreskrift och målsättningen är att denna skall vara klar under 2016. Föreskriften kommer att vara funktionell och i princip endast omfatta grundkrav som dimensionerande accelerationer, friktioner och säkerhetsfaktorer. Det blir därmed i princip fritt att lastsäkra på olika sätt så länge grundkraven är uppfyllda. Det finns dock planer på att i tillägg till föreskriften utarbeta någon form av praktiska råd.

EU-kommissionen reviderade under 2014 sina riktlinjer för lastsäkring; European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport. En jämförelse av viktiga principer för lastning och säkring av gods i lastbärare i de nuvarande svenska föreskrifterna med de i den reviderade EU Best Practice Guidelines framgår av den presentation som Peter Andersson gjorde på SAGITs lastsäkringskonferens i november 2014. Denna presentation återfinns på följande länk:

Uppdaterad 2015-03-25

Publicerad 2015-03-25

Nyheter inom farligt gods

Nyheter i ADR – farligt gods ska lastsäkras efter standarden

Enligt den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2012:6) ska farligt gods lastsäkras i enlighet med den europeiska standarden EN 12195-1:2010. Denna standard är inte obligatorisk men om lastsäkringen av det farliga godset följer standarden anses bestämmelserna i 7.5.7.1 vara uppfyllda, se utdrag enligt nedan.

adr-s

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2013-06-25
Publicerad 2013-06-25

Nyheter inom intermodala transporter

CombiPort

Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart

MariTerm har i samarbete med WSP och Chalmers drivit projektet CombiPort som syftat till att belysa de ekonomiska, tekniska, politiska och fysiska förutsättningar som krävs för att kustnära intermodal sjöfart ska vara möjlig och lönsam. Slutrapporten presenterades den 31:e mars 2013 och nedan följer ett utdrag ur rapportens sammanfattning.

Studien har visat att kustsjöfart kan vara ett ekonomiskt hållbart alternativ till längre landsvägstransporter, sett ur både samhällets och transportköparnas ögon. Växling av gods från väg till sjö hämmas dock både av den tröghet som finns i att få transportköpare att byta transportupplägg samt av den ledtidsökning som omställningen medför. Därför vore ytterligare kostnadssänkningar önskvärda, men studien visar inte på någon enskild kostnadspost som kan sänkas så kraftigt att det därigenom skulle bli förlösande för kustsjöfartens utveckling. Kostnadssänkningar måste till i alla led.

Etablering av ett konkurrenskraftigt linjenät för kustsjöfart kräver uthållighet och engagemang från samtliga inblandade aktörer. Med tanke på dagens godsflöden och transportköparnas önskemål avseende lastbärare, ligger trailerbaserad RoRo-sjöfart i linjetrafik närmast till hands. Först på längre sikt är det realistiskt med ett containerbaserat linjenät, troligtvis med en stor andel 45’ pallet wide containrar.

Utökad kustsjöfart är samhällsekonomiskt lönsamt, vilket också krävs om staten skall leva upp till sina åtaganden enligt EU:s vitbok 2011 – som innebär att 30 % av landsvägstransporterna över 300 km ska överföras till sjöfart och spårbunden trafik fram till år 2030. Slopade lots- och farledsavgifter är dock inte tillräckligt för att främja etableringen av kustnära fartygslinjer, särskilt med tanke på att detta inte kompenserar sjöfartens relativa kostnadsökning vid införandet av kommande utsläppsregler under SECA-direktivet (2015).

För etablering av svensk intermodal kustsjöfart krävs fler rederisamarbeten samt en översyn av hamnarnas avgiftsstrukturer. Samverkan mellan befintliga informationssystem kan bidra till minskade ledtider, ökad effektivitet vid omlastning samt en minskad administrativ börda. Samtidigt kan ett gemensamt bokningssystem underlätta för mindre transportköpare att överväga kustsjöfarten. Eftersom speditören är den aktör som har minst att tjäna på ett godsflödesskifte från landsväg till sjöfart, är det möjligt att rederierna måste ta ett större ansvar för hela logistikkedjan framöver.

Uppdaterad 2013-06-25
Publicerad 2013-06-25