CCM – Crowd and Crisis Management Refresh- Krishantering, fortbildning

Utbildning inom CCM – Crowd and Crisis Management – Krishantering

Utbildning för ombordanställda; befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för fartygspassagerare i nödsituationer. Kursen beskriver vilka reaktioner och utmaningar ombordanställda kan möta från passagerare i en nödsituation och vilka resurser de har till hands.

Utbildningens mål och syfte

På alla passagerar- och roro/passagerarfartyg som får ta mer än 100 passagerare, ska befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer inneha specialbehörighet för krishantering (Crisis Management). Personal som ska bistå passagerare i nödsituationer ska ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor (Crowd Management). Kursen överensstämmer med kraven i STCW V/2.6 – V/2.8 och regulation V/2 §6 och hålls i enlighet med IMO Model Course 1.28 och 1.29.

Målet med kursen är bl.a. att kunna:

 • Organisera säker förflyttning av passagerare vid embarkering och debarkering.
 • Organisera nödprocedurer ombord.
 • Optimera användningen av tillgängliga resurser.
 • Kontrollera aktiviteterna vid nödlägen.
 • Kontrollera passagerare och personal i nödsituationer.
 • Skapa och upprätthålla effektiv kommunikation.

Deltagarna ska ges kunskap för att kunna ansvara för den assistans passagerare på ett passagerarfartyg kräver i en nödsituation. Passagerarna ska guidas genom nödsituationens olika faser på säkrast möjliga sätt. De ska assisteras till rätt plats, med rätt klädsel och utrustning, med rätt information och i bästa möjliga fysiska och psykiska tillstånd så att de, när situationen är överstånden, kan återgå till ett normalt liv utan fysiska eller psykiska men.

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildning i krishantering.

Målgrupp

Kursen, som innehåller både Crowd och Crisis, vänder sig i första hand till befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjörer och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer. Kursen riktar alltså sig till besättningsmedlemmar på passagerarfartyg, både i en operativ och en ledande funktion.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för att medverka på denna kurs.

Kurslängd

Kursen överensstämmer med kraven i STCW V/2.6 – V/2.8 och regulation V/2 §6 och hålls i enlighet med IMO Model Course 1.28 och 1.29. Kursen genomförs under två kursdagar, mellan kl 08.00 och 19.00, där teoretiska lektioner varvas med diskussioner, grupparbeten och rollspel. Före utbildningen ska ett antal hemuppgifter genomföras vilka gås igenom under utbildningen.

Kursinnehåll

Kursen börjar med en översikt över nationella och internationella författningar som är aktuella för ämnet. Därefter följer en historisk genomgång av passagerarfartygsolyckor och de liv de krävt. Vi går igenom hur Costa Concordiaolyckan hände och orsakerna till den. Vi talar om den beredskap som finns runt våra kuster med det s.k. MIRG-organisationen som främst färjor drar nytta av.

Eftersom gruppsykologi är en stor del av den kunskap som deltagarna måste få med sig behandlas det grundligt. Ett närliggande område är högtalarutrop, tekniker, dos and don’ts.

Evakuering och sjösättning är en stor del av kursen och bland annat diskuteras hur lång tid författningen ger oss, var fallgroparna ligger, tekniker att omhänderta handikappade, olika sätt att distribuera livvästar, olika reaktionssätt hos passagerare, etc. I en särskild presentation behandlas hur besvärliga eller hotfulla passagerare ska bemötas.

En viktig del i kursen är avsnittet om motivation. Besättningsmedlemmar i ett passagerarfartyg rekryteras med utgångspunkt från deras professionella utbildning, kunskap och erfarenhet. Detta har de skaffat sig på eget initiativ och val. När de kommer ombord på sin arbetsplats erhåller de ytterligare uppgifter i säkerhetsorganisationen som är obligatoriska. För att uppnå en effektiv organisation är det därför oerhört viktigt att väcka motivation. Det har forskats på detta ämne i mer än hundra år och nya landvinningar görs ständigt. Vad dessa landvinningar innebär och hur de kan appliceras i ombordmiljön diskuteras på kursen.

Slutligen behandlas ämnet Crisis Management och olika exempel, såväl bra som dåliga, gås igenom ur både litteratur och verklighet. Frågor som diskuteras och behandlas är bland andra: Vad är det som gör en ledare bra i en krissituation? Vilka uttalanden kan vara till gagn för situationen och vilka kan stjälpa den? Vilka risker som de som arbetar ombord primärt utsätts för? Bra och dåliga sätt att bemöta media?

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare erhåller efter genomförd och godkänd utbildning personliga kursintyg för både Crowd- och Crisis-delen av utbildningen samt registreras som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb som ger behörighet att ansöka om certifikatet för Krishantering från Transportstyrelsen. Deltagaren ansöker själv om certifikatet bland Transportstyrelsens E-tjänster. MariTerm AB är en av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildning i krishantering.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får kursdokumentation med kursmaterial, PowerPoint-presentation och kunskapsprov för Crowd-delen samt PowerPoint-presentationen och hemuppgifter för Crisis-delen mailad till sig. Ingen förkunskap eller litteratur krävs i övrigt.

Kursavgift

Avgiften för CCM-kursen som innehåller både Crowd och Crisis är 10 000 kr/person exklusive moms.

I priset ingår lunch och fika under kursdag 2 samt kursdokumentation och personliga intyg på genomgångna kurser. Avgiften faktureras före kursstart.

Delvis distansutbildning

Den första kursdagen genomförs med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation medan kursdag 2 genomförs fysiskt i Höganäs. Kursen genomförs vanligtvis på en måndag och en onsdag och detta för att göra det möjligt för långväga deltagare att ta sig till Höganäs.

Anmälan bör ske senast en vecka före utsatt kursdatum för att hemuppgifterna ska hinnas gå igenom före kursstart.

För anmälan, se nedan under Kursanmälan.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Kurstillfällen under våren 2023

  Kurstillfällen under hösten 2023

  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:

  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs
  Petra Hugoson
  Telefon: 042 – 33 31 07
  E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
  www.mariterm.se

  Allmänna villkor

  Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

  Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

  Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

  Om kursen är certifikatsgrundande ska kursavgiften vara betald innan vi registrerar ett godkännande på utbildningen.

  Tillbaka till våra övriga Sjöfartsutbildningar.