Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål (t.ex. bensin, klor, syror och spräng­ämnen) som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Transport av farligt gods på väg regleras i ADR, järnvägstransporter i RID, transporter på inre vatten­vägar i ADN, sjötransporter i IMDG-koden och flygtransporter i ICAO-TI samt IATA-DGR. Förutom de internationella bestämmelserna finns nationella regler och de svenska föreskrif­terna för väg- res­pektive järnvägs­transporter har beteckningen ADR-S och RID-S.

MariTerm AB kan erbjuda följande tjänster in området Farligt Gods;

4

 

1