Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål (t.ex. bensin, klor, syror och spräng­ämnen) som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Denna typ av transport på vägar regleras i ADR, järnvägstransporter i RID, transporter på inre vatten­vägar i ADN, sjötransporter i IMDG-koden och flygtransporter i ICAO-TI samt IATA-DGR. Förutom de internationella bestämmelserna finns nationella regler och de svenska föreskrif­terna för väg- res­pektive järnvägs­transporter har beteckningen ADR-S och RID-S.

MariTerm AB kan erbjuda följande tjänster in området;

Farligt gods utbildning

Vi på Mariterm kan erbjuda en företagsanpassad kurs för personal som är involverad i hantering av farligt gods vid transport; avsändare, lastnings- och lossningspersonal, förpackare, speditörer, inköpare, bokningspersonal, skyddsingenjörer, miljöhandläggare etc.

Utbildning enligt gällande föreskrifter

I föreskrifterna om farligt gods för samtliga transportslag (landsväg, järnväg, sjö och flyg) finns krav på att alla som på ett eller annat sätt är involverade i hanteringen av farligt gods vid transport, skall genomgå en utbildning (kapitel 1.3 i ADR, RID och IMDG, kapitel 1.5 i DGR). Denna utbildning skall bestå av följande tre delar:

 • Allmän utbildning: Utbildningen omfattar de allmänna villkoren i bestämmelserna om transport av farligt gods.
 • Funktionsspecifik utbildning: Omfattar de bestämmelser som motsvarar personalens arbetsuppgifter och ansvar. I de fall transporten omfattar flera transportslag skall personalen även utbildas i de bestämmelser som gäller för dessa transportslag.
 • Säkerhetsutbildning: Omfattar de faror och risker som aktuellt farligt gods kan medföra i den egna verksamheten vid transport samt vid lastning och lossning. Målet är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödfallsåtgärder.Vidare ingår ett avsnitt om transportskydd för att minimera risken för stöld och obehörigt förfarande av det farliga godset.

Deltagare

Deltagare på kursen är bl.a. de som i sitt arbete hanterar farligt gods på olika sätt. Hanteringen kan vara direkt eller indirekt:

 • Klassificerar gods
 • Förpackar, märker och etiketterar
 • Lastar och lossar
 • Skriver transportdokument
 • Bokar transport
 • Lastar eller lossar till och från fartyg
 • Transporterar
 • Övriga som i sitt arbete kommer i kontakt med transport

Företagsanpassad kurs

Vi på MariTerm erbjuder att anpassa och genomföra hela eller delar av denna utbildning enligt föreskrifterna för aktuella transportslag (landsväg, järnväg, sjö och/eller flyg) och berörda personalkategorier.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Nils Andersson eller Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 00
Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: nils.andersson@mariterm.se eller petra.hugoson@mariterm.se

4

1