ADR-utbildning

Information för ADR-utbildning

Utbildning i transport av farligt gods benämns ofta som ADR-utbildning. ADR är regelverket som reglerar de bestämmelser som gäller vid transport av farligt gods på väg och det finns två olika ADR-utbildningar; en förarutbildning och en 1.3-utbildning. När det pratas om ADR-utbildning avses ofta förarutbildningen.

ADR-utbildning/förarutbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha ett giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått en förar-utbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. ADR-intyget är giltigt i 5 år och måste således förnyas vart femte år. Förarutbildningen finns som grundkurs, specialkurs för förare som transporterar farligt gods i tank, i klass 1 (explosiva ämnen) eller klass 7 (radioaktiva ämnen) samt som repetitionskurs. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdande av ADR-intyg.

Vem genomför ADR-utbildning?

MariTerm AB erbjuder inte förarutbildning/ADR-utbildning utan hänvisar till utbildare som av MSB är godkända att genomföra ADR-utbildning och att examinera förare enligt bestämmelserna i ADR. En lista på godkända ADR-utbildare finns på MSB:s hemsida, se följande länk.

Undantag från ADR-utbildning

När farligt gods transporteras i enlighet med vissa undantag i ADR behöver föraren inte inneha ett giltigt ADR-intyg, t ex när farligt gods transporteras i värdeberäknad, begränsad eller reducerad mängd. Föraren måste då istället gå en anpassad utbildning i farligt gods, en så kallad 1.3-utbildning.

1.3-utbildning i farligt gods

För förare som transporterar farligt gods i enlighet med vissa undantag i ADR är det inte något krav att inneha ett giltigt ADR-intyg. Istället finns det krav på att de ska gå en anpassad utbildning i farligt gods, en så kallad 1.3-utbildning, namngiven efter paragraf 1.3 i ADR (och RID och IMDG samt 1.5 i IATA-DGR).

Även för personal som är delaktiga inför och vid utförandet av transport av farligt gods finns det krav på 1.3-utbildning. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten om de risker som kan uppstå och ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar är det viktigt att veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Utbildning från MariTerm AB

MariTerm AB erbjuder inte förarutbildning/ADR-utbildning utan hänvisar istället till andra av MSB godkända utbildare.

Mariterm AB erbjuder istället 1.3-utbildning i transport av farligt gods för all personal som är involverad i hantering av transporter i farligt gods. Utbildningen anpassas efter aktuella transportslag, de farligt gods kategorier/ämnen som transporteras och hanteras samt efter de personalkategorier som ska utbildas. Längden på en 1.3-utbildning är vanligtvis fyra-åtta timmar för en grundkurs och två-fyra timmar för en repetitionsutbildning. Om lufttransport ska ingå i utbildningen tillkommer ett par timmars utbildning. Efter utbildningen utfärdas dokumentation av genomförd utbildning som arbetsgivaren ska dokumentera i minst fem år.

Sedan kravet på säkerhetsrådgivare infördes år 2000 har MariTerm AB genomfört så kallad 1.3-utbildning i farligt gods för såväl kemi- och tillverkningsindustrier, åkerier, speditörer och distributörer som för hamnar, rederier och järnvägsoperatörer. Vi har också genomfört utbildning i transport av farligt gods på sjön i enlighet med IMDG-koden för sjöbefäl på högskolor och rederier. Vi har även, vid ett 15-tal tillfällen, genomfört utbildning i transport av farligt gods i enlighet med IMDG-koden på uppdrag av IMO, den internationella sjöfartsorganisationen, då vi utbildat myndighetspersoner i bl a Thailand, Chile, Rumänien, Ghana, Georgien, Surinam, Kenya, Syd- och Nordkorea samt på Fiji, Kap Verde och Filippinerna.

Mer information om 1.3-utbildningen finns på nedanstående länk.

Företagsanpassad farligt gods-utbildning (1.3-utbildning)

Tillbaka till huvudsidan för farligt gods.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se