Klassificering av farligt gods

Klassificering av farliga ämnen och produkter innebär att bl.a. fastställa följande:

Klassificeringen, som ska göras av avsändaren eller av tillämplig behörig myndighet där så anges i föreskrifterna, görs med hjälp av:

 • Föreskrifterna för transport av farligt gods – ADR, RID, IMDG eller IATA/DGR
 • GHS Globally Harmonized System of Chemical Classification and Labelling
 • Testhandboken (UN recommendations on the transport of dangerous goods, Manual of tests and criteria)

En leverantör av kemiska produkter som klassificeras som farliga ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad, ett MSDS. Det ska vara skrivet på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden. En utländsk leverantör som levererar kemiska produkter på den svenska marknaden måste därför tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska. Den information som är relevant för själva transporten finns att läsa under punkt 14 i MSDS.

Några av klasserna är indelade i förpackningsgrupper beroende på hur farligt ämnet eller föremålet är; mycket farligt, farligt eller mindre farligt. Förpackningsgruppen avgör bland annat val av förpackning.

En del av klassificeringen av farligt gods är att fastställa dess miljöfarlighet. Miljöfarliga ämnen omfattar framför allt vattenförorenande ämnen och risken är att de kan vara akut eller kroniskt giftiga i vatten eller vattenmiljöer om de bioackumuleras eller är svårnedbrytbara. Miljöfarliga ämnen klassificeras enligt FN:s regelverk GHS (Globally Harmonized System of Chemical Classification and Labelling) och är ingen egen klass. Det innebär att om ett ämne endast är miljöfarligt indelas det i klass 9 – övriga farliga ämnen och föremål.

Tillbaka till huvudsidan för farligt gods.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se