Säkerhetsrådgivare

5Företag vilka avsänder eller transporterar farligt gods, skall sedan den 1:a januari 2000 ha en examinerad s.k. Säkerhetsrådgivare. Kravet är ursprungligen ett EG-direktiv (direktiv 96/35/EG), och återfinns i svensk lag genom en ändring (proposition 1998/99:49) i lagen om transport av farligt gods (1982:821).

Lagen innebär i korthet att fysiska och juridiska personer vilka bedriver transport, lastning, eller annan hantering av farligt gods för väg-, järnväg-, sjö- eller lufttransport skall ha minst en Säkerhetsrådgivare. Det övergripande syftet är att ge ökad säkerhet vid transport av farligt gods, oavsett på vilket sätt det transporteras. Inom industrin omfattas alla företag som avsänder och tar emot farligt gods med undantag för de som endast sänder s.k. frimängder.

Säkerhetsrådgivaren skall verka under företagsledningens ansvar, och kan antingen vara anställd i företaget, eller vara en anlitad extern person. Säkerhetsrådgivarens uppgift är att tillse att hantering av farligt gods sker i enlighet med gällande lagstiftning och att tillse att åtgärder vidtas för att transporterna ska kunna ske under bästa möjliga säkerhetsförhållanden.

För att få verka som Säkerhetsrådgivare fordras godkänd examen avlagd vid MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Som nämnts ovan kan Säkerhetsrådgivaren utgöras av en extern person. MariTerm AB arbetar som säkerhetsrådgivare åt industri- och transportföretag. För närmare upplysningar om Säkerhetsrådgivartjänsten, kontakta Nils Andersson.