Säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivare för ADR, RID, IMDG och IATA-DGR

I Sverige ska, enligt lag, de verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller själv lastar, transporterar och/eller lossar farligt gods ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren kan antingen vara en person som arbetar inom verksamheten eller någon utomstående person, en extern säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren, som arbetar under verksamhetsledningens ansvar, ska se till att hantering av farligt gods sker i enlighet med gällande regler och verka för att öka säkerheten vid transport av farligt gods. En av säkerhetsrådgivarens uppgifter är att upprätta en årlig rapport gällande verksamhetens transport av farligt gods. Rapporten ska komma till verksamhetsledningens kännedom. I arbetet som säkerhetsrådgivare ingår även att gå igenom verksamhetens rutiner för att säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för att minimera risken för att ett tillbud eller olycka sker under transporten av farligt gods.

En säkerhetsrådgivare måste ha en godkänd examen och ett giltigt intyg från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Certifieringen gäller i fem år och kan omfatta ett eller flera transportslag; väg, järnväg, sjö och/eller luft.

MariTerm AB verkar som extern säkerhetsrådgivare för ett 30-tal verksamheter; kemi- och tillverkningsindustrier, åkerier, speditörer, distributörer, hamnar, rederier och järnvägsoperatörer, och har tre certifierade säkerhetsrådgivare som samtliga har behörighet för alla fyra transportslagen; väg (ADR), järnväg (RID), sjö (IMDG) och luft (IATA-DGR).

Att anlita MariTerm AB att verka som extern säkerhetsrådgivare innebär att få tillgång till tre certifierade säkerhetsrådgivare, där en av oss är kontaktperson/huvudansvarig och övriga två fungerar som backup/reserver för att se till att kunden, så fort som möjligt, får  hjälp med sina frågor och funderingar kring transport av farligt gods.

Vem ska ha en säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods?

Kravet på säkerhetsrådgivare finns i lagen och förordningen om transport av farligt gods, SFS 2006:263 respektive SFS 2006:311 och mer detaljerade bestämmelser om säkerhetsrådgivarens uppgifter finns i föreskrifterna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, MSBFS 2015:9.

Enligt lagen ska ”den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods skall utse en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport.”

Kravet på säkerhetsrådgivare finns i alla EU-länder inklusive Marocko, Tunisien och några centralasiatiska stater som tidigare tillhörde Sovjetunionen, som utför internationell landtransport av farligt gods enligt ADR och RID. Sverige är det enda landet i Europa som utökat kravet på säkerhetsrådgivare att även omfatta sjö och luft. Tyskland har utökat kravet att omfatta även sjö.

Uppdraget att verka som säkerhetsrådgivare för en verksamhet gäller per organisationsnummer så om en organisation består av flera företag som lastar, transporterar och/eller lossar farligt gods måste varje organisationsnummer ha en hos MSB registrerad säkerhetsrådgivare.

Lagstiftningen medger vissa undantag från kravet på säkerhetsrådgivare, bland annat för den som transporterar farligt gods i begränsad mängd, den verksamhet som vid enstaka tillfällen transporterar farligt gods lokalt i anknytning till anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks- och skogsarbets­områden och för den verksamhet som vid enstaka tillfällen transporterar farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande. MSB kan i enskilda fall medge undantag från kravet på säkerhetsrådgivare.

Rådgivning i transport av farligt gods

Utöver att agera som extern säkerhetsrådgivare kan vi på MariTerm AB även agera som rådgivare i frågor som berör transport av farligt gods på väg (ADR), järnväg (RID), sjö (IMDG) och luft (IATA-DGR). Vissa verksamheter är undantagna från kravet att ha en säkerhetsrådgivare men de hanterar ändå farligt gods och behöver rådgivning i ämnet. Vi kan även erbjuda dessa kunder utbildning i transport av farligt gods.

Vanliga frågor kring Säkerhetsrådgivare

När behövs en säkerhetsrådgivare?

Om verksamhet bedrivs där det ingår att utföra transporter av förpackat farligt gods eller att vara avsändare vid sådana transporter ska, enligt svensk lagstiftning, en (eller flera) godkända säkerhetsrådgivare finnas i organisationen. Kravet på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods omfattar alla transportslagen d.v.s. landsvägs-, järnvägs-, sjöfarts- samt lufttransporter.

Hur utbildar jag mig till säkerhetsrådgivare?

En säkerhetsrådgivare måste ha en godkänd examen från MSB. Intyget är giltigt i fem år och måste sedan förnyas. Dock finns det ingen formell utbildning för att bli säkerhetsrådgivare, men flertalet utbildningsföretag håller kurser som ger en bra grund för att bli det. På dessa utbildningar behandlas lagstiftningen av farligt gods och hur regelverken för transporter av farligt gods är uppbyggda.

Vilka regler gäller vid säkerhetsrådgivning?

Kravet på säkerhetsrådgivning i Sverige styrs av en lag, en förordning och en föreskrift; SFS 2006:263, SFS 2006:311 samt MSBFS 2015:9. Då kravet på säkerhetsrådgivare även finns angivet i ADR avsnitt 1.8.3 och motsvarande avsnitt i RID (järnvägstransport) och ADN (inre vattenvägar) är det ett gemensamt krav för alla länder som är anslutna till de olika regelverken. Sveriges lagstiftning har dock gått längre och utökat kravet på säkerhetsrådgivare att gälla även sjö- och flygtransporter. Läs mer här om vilka regler som gäller vid säkerhetsrådgivning.

Tillbaka till huvudsidan för farligt gods.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se