Ansvarsområden för olika aktörer vid transport av farligt gods

Transport av farligt gods involverar en mängd olika aktörer såsom avsändare, mottagare, lastare, lossare, förpackare, fyllare, speditörer, terminaler, åkerier, tågoperatörer, rederier, stuvare, flygoperatörer, etc. Alla dessa olika aktörer måste utföra sin del av arbetet för att minimera riskerna och för att säkerställa en trygg hantering och transport av det farliga godset. Varje aktör måste identifiera sin roll och sina ansvarsområden.

Det finns omfattande bestämmelser för samtliga fyra transportslag. En avsändare av farligt gods har skyldighet att överlämna en sändning till transport som uppfyller bestämmelserna i ADR/RID/IMDG/IATA. Några av avsändarens ansvarsområden är:

 • Identifiera och klassificera det farliga godset
 • Använda godkända och lämpliga förpackningar och tankar
 • Märka och etikettera förpackningar och tankar
 • Ta fram godsdeklaration och transportkort
 • Ha rutiner för transportskydd och ta fram skyddsplan, om tillämpligt
 • Utbilda sin personal som hanterar det farliga godset
 • Utse en säkerhetsrådgivare

Transportören är den som förflyttar det farliga godset på väg, järnväg, sjö och/eller i luften. Denne har bland annat följande ansvarsområden:

 • Kontrollera att det farliga godset är tillåtet för transport
 • Kontrollera att alla transporthandlingar finns för transporten
 • Märka och etikettera transportmedel och lastbärare
 • Säkerställa att godset är lastsäkrat
 • Att rätt utrustning finns på fordonet vid vägtransport
 • Följa trafikföreskrifter och tunnelrestriktioner vid vägtransport
 • Följa stuvnings- och separationsregler ombord på fartyg
 • Acceptera farligt gods med checklistor vid flygtransport
 • Ha rutiner för transportskydd och ta fram skyddsplan, om tillämpligt
 • Rapportera olyckor och tillbud med farligt gods
 • Utbilda personalen och se till att chauffören har genomgått förarutbildning och har giltigt ADR-intyg
 • Utse en säkerhetsrådgivare

Lastare respektive lossare är det företag som lastar respektive lossar förpackat farligt gods i transportmedel eller lastbärare. Lastare och lossare är även de som fyller respektive fyller farligt gods i en tank- eller bulkenhet samt de som lastar respektive lossar containers på olika transportmedel. Förutom att följa bestämmelserna för själva lastningen och lossningen har dessa även bland annat följande ansvarsområden:

 • Identifiera och klassificera det farliga godset
 • Se till så att transportmedel och lastbärare är märkta och etiketterade
 • Signera stuvningsintyget vid sjötransport
 • Ha rutiner för transportskydd och ta fram skyddsplan, om tillämpligt
 • Rapportera olyckor och tillbud med farligt gods
 • Utbilda personalen
 • Utse en säkerhetsrådgivare

Tillbaka till huvudsidan för säkerhetsrådgivare.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se