Regler för farligt gods

Föreskrifterna för farligt gods syftar till att förebygga, hindra och begränsa skador som orsakas av transporter med farligt gods på land, till sjöss och i luften. Varje transportslag har ett eget regelverk och för samtliga ligger FN:s rekommendationer för transport av farligt gods till grund. Regelverken för respektive transportslag är:

 • ADR för vägtransport (ADR-S i Sverige)
 • RID för järnvägstransport (RID-S i Sverige)
 • IMDG-koden för sjötransport
 • IATA-DGR för lufttransport

Ansträngningar görs för att så långt som möjligt harmonisera de olika regelverken men vissa skillnader finns. Anledningen till detta är främst att samma olycka kan medföra olika typer av risker beroende på transportslag. En brand i en lastbil vid en vägtransport är oftast inte lika allvarlig som motsvarande brand i ett flygplan eller ombord på ett fartyg.

Det finns även ett regelverk för inre vattenvägar, ADN, men det är inte tillämpligt i Sverige.

Förutom regelverken ovan finns även nationella lagar och förordningar. Våra nationella föreskrifter för transport av farligt gods är dels Lag (2006:263) om transport av farligt gods och dels Förordning (2006:311) om transport av farligt gods.

Dessa föreskrifter ger grunden och de yttre ramarna för transport av farligt gods i Sverige och gäller för samtliga transportslag.

Syftet med lagen (2006:263) om transport av farligt gods är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Lagen innehåller övergripande förutsättningar och bestämmelser som avgränsar dess tillämpningsområde. Exempelvis innehåller lagen definitioner av begreppen transport, transportmedel och farligt gods. Lagen innehåller dessutom bestämmelser om att den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått för att uppnå lagens syfte. I övrigt innehåller lagen bland annat bestämmelser om säkerhetsrådgivare, straffansvar, föreläggande, förbud och vite samt bemyndiganden i samband med tillsyn.

I förordningen (2006:311) om transport av farligt gods pekas framförallt ansvariga myndigheter ut och vilka uppgifter som de ska utföra. Dessutom finns kompletterande bestämmelser avseende regleringen om säkerhetsrådgivare.

Det grundläggande kravet på säkerhetsrådgivare finns i lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods med mer detaljerade bestämmelser finns i föreskrifterna (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Vidare finns TSFS 2021:69 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) som innebär avsteg från IMDG-koden som är godkända av IMO. Föreskriften får tillämpas av svenska rorofartyg i Östersjöområdet samt av utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium i Östersjöområdet.

För lufttransport finns TSFS 2021:30 – Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg. Föreskrifterna ska tillämpas då farligt gods medförs på och vid förberedelser inför flygningar med svenskregistrerade luftfartyg samt flygningar med utlandsregistrerade luftfartyg inom svenskt område. Föreskrifterna gäller även för flygplatser som är certifierade enligt luftfartsförordningen (2010:770). Föreskrifterna gäller inte då farligt gods medförs på eller vid för-beredelser inför flygningar med obemannade luftfartyg.

MSB ansvarar för föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg, medan Transportstyrelsen ansvarar för motsvarande föreskrifter avseende sjö- och lufttransporter. Dock gäller MSB:s föreskrifter om säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag.

Tillbaka till huvudsidan för säkerhetsrådgivare.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se