Undantag för farligt gods

Begränsad mängd

Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för begränsad mängd (limited quantity, LQ). Bestämmelserna om begränsad mängd finns i kapitel 3.4 i ADR/RID/IMDG-koden samt i 2.8 i IATA och innebär vissa lättnader från regelverken.

Farligt gods som transporteras i begränsad mängd ska antingen förpackas i en sammansatt förpackning som innebär att innerförpackningar placeras i en ytterförpackning, exempelvis plastflaskor i en papplåda, eller på krymp- eller sträckfilmade brickor. Förpackningarna behöver inte vara typgodkända men de ska vara av god kvalitet och tillräckligt hållfasta för att klara påfrestningar vid normala transportförhållanden.

Mängden farligt gods per innerförpackning får inte överstiga den högsta tillåtna mängd per innerförpackning som är angiven i kolumn 7a i farligt gods-listan i ADR/RID/IMDG samt kolumn H i IATA. Den högsta tillåtna bruttovikten för en sammansatt förpackning är 30 kg medan motsvarande maxvikt för sträck- eller krympfilmade brickor är 20 kg.

Varje ytterförpackning eller bricka ska vara tydligt och varaktigt märkt med etiketten för begränsad mängd enligt nedan. Denna märkning är samma för samtliga transportslag men med ett tillägg av ett ”Y” vid en ren lufttransport.

Några bestämmelser som inte gäller för vägtransport av farligt gods i begränsade mängder är bland annat kravet på godsdeklaration, transportkort, storetiketter och märkning av fordon med begränsad mängd mindre än 8 ton och totalvikt mindre än 12 ton, fordonsutrustning och förarutbildning.

Vid sjötransport i enlighet med IMDG-koden innebär transport av farligt gods i ”limited quantity” lättnader i bestämmelserna i form av att allt gods inordnas i stuvningskategori A, ingen separering behöver ske i lastbärare samt att en speciell märkning av görs av lastbärare.

Innan transporten påbörjas ska avsändaren informera transportören om hur stor mängd farligt gods som ska transporteras som begränsad mängd. I det fall godset ska transporteras till sjöss får ett stuvningsintyg för container/fordon/vagn medfölja transporten men det är inte krav.

Begreppet begränsad mängd kallades tidigare ”frimängd”.

Reducerad mängd

Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för reducerad mängd (excepted quantity, EQ).

Precis som för undantagen för begränsad mängd, baseras tillämpningen av reducerad mängd på att farligt gods förpackas i små mängder. Detta undantag har sitt ursprung från bestämmelserna om lufttransport av farligt gods och därför är såväl mängdbegränsningar som kraven olika i jämförelse med begränsad mängd.

Mängdbegränsningarna som gäller för tillämpning av reducerad mängd anges i form av koderna E0 till E5 i kolumn 7b i farligt gods-listan i ADR/RID/IMDG-koden samt i kolumn F i IATA. Varje UN-nummer är tilldelat en kod där E0 betyder att ämnet inte får transporteras som reducerad mängd. Mängdbegränsningarna för övriga koder är angivna med begränsningar per inner- respektive ytterförpackning. Dessa begränsningar får inte överskridas. Om farligt gods med olika koder ska samemballeras, det vill säga förpackas tillsammans, i samma ytterförpackning är det den mest restriktiva koden som avgör vilken mängd som ytterförpackningen högst får innehålla.

Antalet kollin som får transporteras i reducerad mängd på fordon, vagn eller i container begränsad till högst 1000.

Förpackningarna behöver inte vara typgodkända men de ska ha genomgått fallprov och staplingsprov utan att vare sig brista eller läcka. Provningarna kan utföras som egenkontroll och ska dokumenteras av den som utför dem. Provningarna ska genomföras på kolli i transportfärdigt skick.

Det farliga godset ska förpackas i innerförpackningar, mellanförpackning och ytterförpackning.

Innerförpackningarna ska ha en säker förslutning och vara av plast, glas, porslin, stengods, lergods eller metall.

Innerförpackningarna ska förpackas säkert i en mellanförpackning fylld med stötdämpande material. Om innerförpackningarna brister ska mellanförpackningen vara konstruerad så att den kan innehålla läckaget och om innerförpackningarna innehåller vätska ska mellanförpackningen innehålla absorberande material i sådan mängd att den totala mängden vätska kan absorberas.

Mellanförpackningen ska slutligen förpackas i en stadig och styv ytterförpackning, till exempel av papp eller trä. Varje ytterförpackning ska vara tillräckligt stor för att all föreskriven märkning ska få plats.

Kollin som innehåller farligt gods i reducerad mängd ska för varje slag av farligt gods varaktigt och tydligt märkas med dess primärfara (1). Märkningen ska även innehålla avsändarens och mottagarens namn (2), om inte dessa uppgifter finns på annan plats på kollit.

Om farligt gods i reducerade mängder åtföljs av ett eller flera dokument (till exempel ”Bill of lading” (sjöfraktsedel), ”Air waybill” (flygfraktsedel) eller CMR/CIM-fraktsedel (järnväg)) ska antalet kollin och följande notering anges i minst ett av dokumenten: ”FARLIGT GODS I REDUCERADE MÄNGDER”.

Värdeberäknad mängd

Att transportera farligt gods i värdeberäknad mängd är ett annat undantag med lättnader i bestämmelserna för farligt gods.

Till skillnad från transport av reducerade och begränsade mängder behöver inte det farliga godset vara förpackat i mindre förpackningar när värdeberäknad mängd ska tillämpas. Det är den totala mängden farligt gods på en transportenhet (motordrivet fordon med eller utan släpvagn) som avgör om värdeberäknad mängd kan tillämpas. Undantaget kan endast användas om det farliga godset transporteras i förpackningar, IBC-behållare eller storförpackningar.

Varje UN-nummer tillhör en viss transportkategori som anger högsta tillåtna totalmängd av ämnet. Uppgiften om transportkategorin finns i kolumn 15 i farligt gods-listan i ADR. Det finns fem olika transportkategorier: 0, 1, 2, 3 och 4.

Transportkategori 0 innebär att godset inte får transporteras som värdeberäknad mängd.

Transportkategori 1 innebär att mängden i liter eller kilo multipliceras med 50

Transportkategori 2 innebär att mängden i liter eller kilo multipliceras med 3

Transportkategori 3 innebär att mängden i liter eller kilo multipliceras med 1

Transportkategori 4 innebär att obegränsad mängd får transporteras som värdeberäknad mängd.

Huvudprincipen är att ju farligare godset är desto högre poäng ger vikten eller volymen utslag för. Den totala poängen under en transport får inte överstiga 1000 poäng.

Vid transport av farligt gods i värdeberäknad mängd tillåts lättnader från ADR-bestämmelserna för bland annat märkning av fordon, förarutbildning, transportkort och viss säkerhetsutrustning.

När farligt gods ska transporteras enligt värdeberäknad mängd ska godsdeklarationen kompletteras med vissa uppgifter. Förutom de uppgifter som normalt krävs, ska deklarationen även innehålla uppgift om den totala mängden farligt gods för varje transportkategori.

Det är avsändaren som bestämmer om farligt gods ska förpackas/transporteras som värdeberäknad mängd.

Tillbaka till huvudsidan för farligt gods.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se