Personuppgiftspolicy

På denna sida redogör vi för hur MariTerm AB behandlar personuppgifter. För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på info@mariterm.se eller MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs.

 1 Personuppgiftspolicy för MariTerm AB

1.1 MariTerm AB (”MTAB”, ”vi”), 556246-9964, respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

1.2 I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Om du registrerar dig för en utbildning, beställer kurslitteratur eller kontaktar oss på annat sätt kan vi komma att bearbeta din data i samband med registrering och utförande av exempelvis den tjänst eller annan åtgärd som är kopplad till behandlingen.

1.3 MTAB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy innan du tar del av någon utav våra tjänster.

 

2 Personuppgift, personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvarig

2.1 En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

2.2 Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, registrering och lagring.

2.3 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 3 Uppgifter som behandlas

3.1 Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att ge en god service, fullfölja avtal och hantera beställningar. Genom att du själv kontaktar MTAB, beställer eller besöker vår hemsida och i

samband med detta lämnar personuppgifter till företaget samtycker du till att dessa personuppgifter sparas för vidare kontakt. Vi samlar också in personuppgifter om potentiella kunder till våra tjänster,

utbildningar och produkter från bland annat hemsidor, offentliga register, myndighetsregister och branschorganisationer.

De personuppgifter som MTAB samlar in och behandlar om dig som kund, beställare, kursdeltagare etc. kan variera beroende på vilken typ av situation som avses. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet behandlas.

Exempel på uppgifter som kan komma att behandlas av MTAB är:

Namn

Personnummer (endast i undantagsfall)

Adress och faktureringsuppgifter

Telefon och e-postadress till arbete

Genomgången utbildning

Intyg och certifikat

Kostönskemål

Andra uppgifter som du själv lämnar till MTAB för utförande av en tjänst

3.2 Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

 

4 Ändamål med behandlingen

4.1 MTAB levererar specialanpassade utbildningar och tjänster för de som arbetar med godstransporter. Vi har därför ett intresse i att förse dessa personer med relevant information och erbjudanden. Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som har deltagit i våra utbildningar/konferenser, varit i kontakt med oss, valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller är en potentiell kund. MTAB har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

Kontaktuppgifter:

– För att kunna leverera beställda varor och tjänster

– För att skicka nyhetsbrev och information om kommande kurser

– För att informera dig om våra tjänster och villkor

– För att fullgöra förpliktelser enligt lag

Personnummer:

– För att kunna utfärda intyg och när myndigheter kräver det

Kostönskemål:

– För att kunna erbjuda rätt kost vid konferenser etc.

Utfärdade intyg, certifikat och bevis:

– För att vid efterfrågan kunna utfärda kopior och bistå med information.

4.2 Uppgifterna kan också komma att finnas i testmiljöer för tjänsten i syfte att för bättra kvaliteten i tjänsten och anpassa den efter nya föreskrifter.

 

5 Överföring av personuppgifter

5.1 Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande.

5.2 Personuppgifter kan komma att överföras till Transportstyrelsen och TYA. Vid kurser och event kan uppgifter överföras till hotell/konferensanläggningar/rederier och resebyråer. Vid tryckning av kort och intyg kan uppgifter överföras från Transportstyrelsen och TYA till tryckerier.

5.3 Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla MTABs tjänster.

5.4 Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

6 Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

För följande ändamål behandlar MTAB dina yrkesmässiga personuppgifter med stöd av samtycke och/eller intresseavvägning:

6.1 För att hantera beställning/köp.

Anmälan till utbildningar/konferenser eller beställning/köp av produkter, tjänster, utbildningar och nyhetsbrev kan göras via företagets hemsida, mail, brev eller telefon. I samband med detta ombeds

du att lämna vissa personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna fullfölja avtalet och hantera din beställning.

6.2 För att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen). Denna insamling av dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse och krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

6.3 För att kunna leverera anpassade nyheter, utbildningar och tjänster.

MTAB har ett intresse av att förse våra kunder och potentiella kunder med relevant information och erbjudanden (information om nyheter, viktiga regeländringar, rådgivning, marknadsföring av våra tjänster och utbildningar m.m.). Kommunikationsmedlet är nyhetsbrev via e-post. Möjlighet att avanmäla sig från kommande utskick finns alltid.

Genom att registrera dig för någon av våra tjänster godkänner du att vi behandlar de angivna person­uppgifterna för ovan angivna ändamål. Som laglig grund för behandling kommer vi att använda oss av uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, samtycke eller berättigat intresse. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan och för vår räkning. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Person­uppgifter med koppling till utbildningshistorik, intyg, certifikat och bevis sparas så länge du förväntas vara yrkesverksam eller så länge det finns myndighetskrav att spara dem. Personuppgifter (namn, mailadress och eventuellt telefonnummer) som används i marknadsföringssyfte genom e-post-utskick i form av nyhetsbrev, information om kommande kurser och konferenser, etc. kommer vi att lagra så länge du inte meddelar oss att du önskar att vi tar bort dig från våra register.

 

7 Dina rättigheter

7.1 Som registrerad hos MTAB har du följande rättigheter:

– Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig

– Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig

– Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för

– Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket

– Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

7.2 Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att besvara e-postmeddelandet och uppge att du inte längre önskar att få dessa utskick.

 

8 Länkar till andra webbplatser

8.1 I de fall våra webbsidor hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och MTAB frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

 

9 Ändringar i personuppgiftspolicyn

9.1 Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna sida.

 

10 Lagval och tvistelösning

10.1 Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

 

11 Kontakt

11.1 Kontaktuppgifter:

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta MTAB: info@mariterm.se eller MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs

11.2 Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-25