Praktiska prov och tester

För att simulera de krafter som kan uppstå under transport och för att undersöka hur gods beter sig när det utsätts för olika påkänningar kan olika praktiska prov genomföras. Vissa simuleringar kan genomföras med hjälp av enkla lutningsprov med begränsad tillgång till provmaterial medan andra prov kräver mer avancerad utrustning, mätinstrument och planering. Nedan är de praktiska prov som MariTerm AB kan vara behjälpliga med att genomföra beskrivna.

Friktionsprov

I våra svenska föreskrifter, europeiska standarder och internationella koder finns det friktionstabeller med uppmätta friktioner för ett antal olika materialkombinationer. Många godsslag har andra materialkombinationer som kontaktytor än de som är tabellerade. Vår svenska vägföreskrift säger att om friktionsfaktorn inte är känd antas den vara 0,2. Motsvarande värde i sjöföreskriften är 0,3. Om ett högre värde ska kunna användas måste friktionen mätas upp i enlighet med testproceduren beskriven i den europeiska standarden EN 12195-1:2010.

Enligt denna standard kan friktionen mätas med hjälp av två olika tester; lutningsprov eller dragprov. Den mest enkla metoden är att göra ett lutningsprov, d.v.s. att mäta friktionen genom att luta upp den materialkombination man önskar testa och läsa av vinkeln när glidning uppstår. Friktionen motsvaras av sinusfunktionen av vinkeln. För varje materialkombination som testas ska fem prov genomföras, det högsta och lägsta friktionsvärdet stryks och medelvärdet av de kvarvarande tre ger det statiska friktionsvärdet. Friktionsfaktorn, som enligt standarden ska används vid dimensionering av lastsäkringsarrangemang, fås genom att multiplicera det statiska friktionsvärdet med 0,925.

MariTerm AB kan hjälpa till att förbereda, genomföra och dokumentera friktionsprov. En kund kan också välja att själva genomföra proven och vi kan då vara behjälpliga att planera och/eller dokumentera dem. Vi kan ta fram en liten manual där vi beskriver exakt om hur kunden ska gå tillväga. Kunden genomför proven och gör noteringar om lutningsvinklar och sedan kan vi, om så önskas, dokumentera proven i en rapport. Det finns många olika lösningar och tillvägagångssätt för ett gott samarbete.

Lastsäkrings- och surrningsprov

När väl friktionsfaktorn är känd kan lastsäkrings- och surrningsprov genomföras för att testa hur effektivt ett lastsäkringsarrangemang, som är förstängt och/eller surrat, är och hur det klarar de påkänningskrafter som godset kan utsättas för under en transport. Prov kan också genomföras för att undersöka hur ej formstabila godstyper, t.ex. storsäckar, dunkar på pall, oktabiner, etc. beter sig när de utsätts för påkänningar och för att testa dess form- och transportstabilitet. Läs vidare om test av transportstabilitet enligt nedan.

Enligt den europeiska standarden EN 12195-1:2010 kan praktiska prov för att bestämma effekten hos ett säkringsarrangemang genomföras på två olika sätt; genom körprov eller lutningsprov. I Sverige genomförs framförallt lutningsprov. Som exempel ska, enligt standarden, lastsäkringen vid vägtransport klara att utsättas för krafter som motsvarar 80% av lastens vikt (0,8 g = 8 m/s2) framåt. Denna påkänningskraft kan översättas till en vinkel som ett surrningsarrangemang ska klara av att lutas till. Ju lägre friktionen är desto större vinkel måste arrangemanget lutas till. Om friktionen mellan kontaktytorna är 0,4 måste t.ex. arrangemanget klara att lutas till ca 43° i färdriktningen.

MariTerm AB kan behjälpliga vid planering, genomförande och dokumentation av sådana här lutningsprov. Proven kan antingen genomföras på plats hos kunden, på dess fabriksområde där de olika godsslag som ska testas finns lättillgängligt, eller så skickar kunden det gods som ska testas till oss och så genomför vi testerna på lämplig plats. Prov kan genomföras för gods som ska transporteras på bil, i container, i växelflak eller på containerflak för transport på väg eller till sjöss.

Test av transportstabilitet

Numera finns det en svensk standard SS 17321:2022 för att testa ett kollis transportstabilitetsnivå – TSL. Standarden anger hur tester ska genomföras för att avgöra hur stora påkänningar som ett kolli och dess förpackning kan motstå. Enligt standarden får kollit sedan märkas med en TSL-nivå som motsvarar den påkänning som användes vid proven. Målet är att genom en tydlig märkning på kollina ska lastare och chaufförer kunna anpassa lastsäkringen efter kollinas stabilitet, vilket i sin tur leder till ökad transportsäkerhet. Dessa prov kan också underlätta för avsändare som lagrar, hanterar och transporterar kollin för att kontrollera att dessa behåller sin ursprungliga form vid hantering för att minska risken för godsskador eller att hela lastbärarens stabilitet äventyras.

Den lägsta nivån TSL 5 innebär att godset är säkert att hantera med truck i lager och vid lastning vilket motsvarar en acceleration av a ≥ 0,18 g. TSL 3 innebär att godset klarar påkänningskrafter i sidled på väg och järnväg, TSL 2 i färdriktningen på väg och TSL 1 i längdriktningen på kombitrafik (järnväg).

För att fastställa TSL-nivå enligt standard SS 17321:2022 ska kollin provas enligt någon av följande tre provningsmetoder:

a – dynamiska accelerationsprov på en släde

b – dynamiska körprov på ett fordon

c – statiska lutningsprov

Prov ska göras på varje kolli i minst två riktningar som definieras efter kollits form.

MariTerm AB kan hjälpa till att genomföra test av kollins transportstabilitet. Proven dokumenteras i en rapport och resultatet kan ha stor betydelse vid hantering och transport av kollin.

Containerprov

MariTerm AB kan också vara behjälpliga med olika typer av tester av containers; för att mäta styrkan i dess surrningsfästen, styrkan i containergolvet, hur mycket gods som kan förstängas med hjälp av reglar i korrugeringen, styrkan i olika förstängningsarrangemang, etc.

Lastsäkringsbilen

Vid genomförande av proven beskrivna enligt ovan kan med fördel TYAs lastsäkringsbil användas. Lastsäkringsbilen är försedd med ett tippbart flak och en del av den lastsäkringsutrustning som finns på bilen har tagits fram i ett forskningsprojekt. Förutom att använda den för att testa olika lastsäkringsarrangemang och kollins transportstabilitet, använder MariTerm AB även den i utbildningssyfte då den är med i de praktiska momenten som genomförs på grundkursen i lastsäkring som även ingår i delkurs 2 i YKB-utbildningen.

Nedan visas några bilder av lastsäkringsbilen.

Ytterligare information

Läs mer om lastsäkring genom att klicka här.

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se