Lastsäkring – Regler och riktlinjer

Nedan följer en sammanställning över regler och riktlinjer inom lastsäkringsområdet:

Väg

Europeiska regler och riktlinjer för lastsäkring vid vägtransport

För lastsäkring inom Europa finns standarden EN 12195-1:2010 som anger tekniska krav vid dimensionering av lastsäkringsarrangemang. Denna standard är inte tvingande i sig själv men förutom att vissa länder hänvisar till standarden i sin nationella lagstiftning, finns tre viktiga dokument som alla refererar till standarden som en godtagbar nivå på lastsäkring; ADR-konventionen, EU direktivet om flygande inspektion och European Best Practice Guidelines on Cargo Secuirng for Road Transport.

Enligt ADR-konventionen skall lastsäkringen av farligt gods anses vara tillfyllest om godset har säkrats i enlighet med standarden EN 12195-1:2010. Eftersom ADR är en internationell konvention råder den över nationell lagstiftning vilket innebär att det i och med denna skrivning är lika krav på lastsäkring av farligt gods i hela Europa.

Under 2014 lyckades EU-parlamentarikerna i Bryssel enas om att EU direktivet om flygande inspektion även skall innehålla riktlinjer för hur lastsäkring skall kontrolleras. I direktivet hänvisas bland annat till europastandarden EN 12195-1. Senast i maj 2017 skall alla länder ha uppdaterat sin lagstiftning så att kraven i det nya direktivet omfattas och senast i maj 2018 skall den nya lagstiftningen börja gälla i alla medlemsländer. Tolkningen av direktivet är att senast när detta träder i kraft kommer det att vara samma krav på lastsäkring vid vägtransport i alla EUs medlemsländer och i och med detta har ett stort steg tagits mot förenklade gränsöverskridande transporter.

EU Direktivet 2014/47/EU på alla EU-språk återfinns på följande länk:

EU Direktivet 2014/47/EU

EU-kommissionen reviderade under 2014 sina riktlinjer för lastsäkring; European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport som bygger på standarden EN 12195-1:2010. Syftet med dessa riktlinjer är att ge grundläggande praktiska råd och instruktioner till alla som är involverade i lastning, säkring och lossning av gods på fordon. De är också användbara för myndigheter som utför tillsyn samt vid domstolsavgöranden.

European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport på alla EU-språk återfinns på följande länk:

European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport

Svenska lastsäkringsföreskrifter

Effekten av EU-direktivet 2014/47/EU var att Sverige var tvungna att ta fram en ny föreskrift för att stämma överens med europastandarden. Föreskriften TSFS 2017:25 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon, som trädde i kraft i maj 2018, innehåller endast funktionella krav och omfattar grundkrav som dimensionerande accelerationer, friktioner och säkerhetsfaktorer. Föreskriften gav därmed fritt fram att lastsäkra på olika sätt så länge grundkraven var uppfyllda.

Den svenska lastsäkringsföreskriften TSFS 2017:25 återfinns på följande länk:

TSFS 2017:25 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon

Som en vägledning och för att tydliggöra vad som gäller vid vägtransport för att kunna uppfylla de krav som ställs i föreskriften TSFS 2017:25 samt de standarder som hänvisas till i direktiv 2014/47/EU, har TYA tillsammans med MariTerm tagit fram en branschnorm som ger exempel på hur olika godsslag kan lastsäkras i enlighet med gällande regler. Utöver de metoder som anges i branschnormen kan även andra lastsäkringsarrangemang användas om de uppfyller föreskriftens krav. Detta kan visas genom att använda TYAs lathund, appar, teknisk beräkning, praktiska prov eller hänvisning till andra källor, såsom:

 • Europeiska riktlinjer för bästa praxis av lastsäkring för vägtransport (EUBPG)
 • IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU‐koden)
 • IRU International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport

TYA Branschnorm finns för nedladdning här. 

Järnväg

UIC Loading Guidelines för lastsäkring vid järnvägstransport

Det finns inte några nationella regler för lastsäkring vid järnvägstransport, så som det finns för väg- och sjötransport, och det beror på att järnvägssäkerhet regleras på EU‐nivå och bygger på att medlemsstaterna ger infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ansvar för det operativa säkerhetsarbetet. Transportstyrelsen tolkar EU‐reglerna som att det inte får finnas några nationella regler runt lastsäkring och att det därför är varje tågoperatörs ansvar att genom riskanalyser visa att de har lastsäkringsrutiner som gör tågtransporten säker.

Det finns dock europeiska riktlinjer för lastsäkring vid järnvägstransport, UIC Loading Guidelines, som är framtagna av den europeiska järnvägsunionen, UIC, och som gäller för såväl transport i vanliga godsvagnar som för kombienheter. Riktlinjerna anger endast krav på accelerationsnivåer, och inte några andra parametrar eller formler, vilket innebär att det inte är möjligt att själv dimensionera lastsäkringsarrangemang. De lastfall och exempel som finns i riktlinjerna har testats fram genom erfarenhet och det finns ingen koppling mellan lastsäkringen i dessa exempel och dimensionerande accelerationer. Angivna accelerationer i UICs riktlinjer är dessutom högre än de som anges i andra koder, föreskrifter och standarder och än de som har kommit fram genom flertalet forskningsprojekt inom EU.

UICs lastsäkringsriktlinjer finns delvis översatta till svenska, dels genom Green Cargo och dels genom Branschorganisationen Tågoperatörerna. En del tågoperatörer hänvisar till dessa översättningar.

UICs lastsäkringsriktlinjer återfinns här. 

 

Sjö

Internationell Code of Practice för lastsäkring i lastbärare vid sjötransport

Den internationella koden för lastsäkring IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) antogs i november 2014 av de tre FN‐organen IMO, ILO och UNECE. Koden är tillgänglig i form av två IMO-cirkulär, ett för själva koden med huvudtext och bilagor samt ett med tilläggsmaterial. Själva koden är omfattande och innehåller mycket mer än bara för lastsäkring. Lastsäkringsinformationen är koncentrerad till kapitel 9 och framförallt annex 7. I tilläggsmaterialet, i Informative Material, finns CTU-lathunden att använda vid dimensionering av lastsäkringsarrangemang som ska transporteras på väg, i kombitrafik på järnväg samt i sjöfartsområde A, B eller C.

De två IMO-cirkulären återfinns på följande länkar:

Det internationella regelverket vid transport av farligt gods till sjöss, IMDG-koden, den internationella koden Code of Safe Pracice of Cargo Stowage and Securing, CSS-koden (som enbart hanterar hur enheter säkras till fartyg, inte hur last ska säkras inne i lastbärare) och den svenska nationella föreskriften TSFS 2010:174 för sjötransport är några av de skrifter som hänvisar till CTU-koden.

Svenska föreskriften TSFS 2010:174 för sjötransport

Kraven på lastsäkring på svenska fartyg samt för laster som går ut över svenska hamnar regleras i TSFS 2010:174 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast. Föreskriften anger både hur gods ska säkras inne i lastbärare och hur godsenheter ska säkras till fartyget. I den senaste uppdateringen, TSFS 2018:89, som trädde i kraft i oktober 2018, infördes en hänvisning att gods ska säkras i enlighet med CTU-koden.

Den svenska sjöföreskriften TSFS 2010:174 återfinns på följande länk:

TSFS 2010:174 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast

MariTerm AB har tillsammans med Kustbevakningen översatt CTU-lathunden till svenska. Det finns även några olika varianter av lathunden, bland annat en som är anpassad lastsäkring i containers för transport på väg, kombitrafik på järnväg samt i sjöfartsområde C (världshaven). Om ett lastsäkringsarrangemang är dimensionerat i enlighet med en lathund som gäller för aktuell transport, är kraven enligt såväl CTU-koden som den svenska föreskriften uppfyllda.

Lathunden för CTU-koden finns för nedladdning här. 

Ytterligare information

Läs mer om lastsäkring genom att klicka här.

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se