Regler och riktlinjer – Väg

KartaEuropeiska regler och riktlinjer för lastsäkring vid vägtransport

För lastsäkring inom Europa finns standarden EN 12195-1:2010 som anger tekniska krav vid dimensionering av lastsäkringsarrangemang. Denna standard är inte tvingande i sig själv men förutom att vissa länder hänvisar till standarden i sin nationella lagstiftning, finns tre viktiga dokument som alla refererar till standarden som en godtagbar nivå på lastsäkring; ADR-konventionen, EU direktivet om flygande inspektion och European Best Practice Guidelines on Cargo Secuirng for Road Transport.

Enligt ADR-konventionen skall lastsäkringen av farligt gods anses vara tillfyllest om godset har säkrats i enlighet med standarden EN 12195-1:2010. Eftersom ADR är en internationell konvention råder den över nationell lagstiftning vilket innebär att det i och med denna skrivning är lika krav på lastsäkring av farligt gods i hela Europa.

Under 2014 lyckades EU-parlamentarikerna i Bryssel enas om att EU direktivet om flygande inspektion även skall innehålla riktlinjer för hur lastsäkring skall kontrolleras. I direktivet hänvisas bland annat till europastandarden EN 12195-1. Senast i maj 2017 skall alla länder ha uppdaterat sin lagstiftning så att kraven i det nya direktivet omfattas och senast i maj 2018 skall den nya lagstiftningen börja gälla i alla medlemsländer. Tolkningen av direktivet är att senast när detta träder i kraft kommer det att vara samma krav på lastsäkring vid vägtransport i alla EUs medlemsländer och i och med detta har ett stort steg tagits mot förenklade gränsöverskridande transporter.

Effekten av EU-direktivet är att även vi i Sverige måste ha en ny lagstiftning på plats eftersom våra nuvarande lastsäkringsföreskrifter inte på alla punkter överensstämmer med europastandarden. Ett arbete har därför påbörjats inom Transportstyrelsen med att ta fram en ny lastsäkringsföreskrift och målsättningen är att denna skall vara klar under 2015. Föreskriften kommer att vara funktionell och i princip endast omfatta grundkrav som dimensionerande accelerationer, friktioner och säkerhetsfaktorer. Det blir därmed i princip fritt att lastsäkra på olika sätt så länge grundkraven är uppfyllda. Det finns dock planer på att i tillägg till föreskriften utarbeta någon form av praktiska råd.

EU Direktivet 2014/47/EU på alla EU-språk återfinns på följande länk:

EU-kommissionen reviderade under 2014 sina riktlinjer för lastsäkring; European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport. En jämförelse av viktiga principer för lastning och säkring av gods i lastbärare i de nuvarande svenska föreskrifterna med de i den reviderade EU Best Practice Guidelines framgår av den presentation som Peter Andersson gjorde på SAGITs lastsäkringskonferens i november 2014. Denna presentation återfinns på följande länk:

European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport på alla EU-språk återfinns på följande länk: