Fartygsstabilitet

Fartygsstabilitet anger ett fartygs förmåga att bibehålla sin balans och förbli upprätt under olika förhållanden av lastning, rörelse och yttre krafter. Den är viktigt för säkerheten och effektiviteten hos alla fartyg, eftersom instabila fartyg riskerar att få dålig manövrerbarhet, överdriven rullning eller till och med kantra. Det kan i värsta fall leda till att passagerare och besättning förolyckas, men också förlust av fartyg och last samt utsläpp av miljöfarliga ämnen.

En alltför god stabilitet leder å andra sidan till att fartyget blir styvt och att lasten utsätts för onödigt stora accelerationer.

Om fartyget har ett ogynnsamt trim påverkas effektiviteten i fartygets framdrift negativt.

Fartygsstabilitet bestäms av olika faktorer, så som fartygets form, storlek, deplacement, tyngdpunkt, flytkraftscentrum och viktfördelningen ombord. Fartygsstabiliteten kan påverkas av yttre krafter som vågor, vindar och strömmar, såväl som av rörelser av last eller ballast. Fartygsstabilitet är ett komplext och dynamiskt område som kräver en grundlig förståelse för de fysiska principer som styr ett fartygs beteende i vatten.

Fartygsstabilitet är avgörande i alla faser av fartygsdrift, från design och konstruktion till lastning, navigering och underhåll. Korrekta stabilitetsberäkningar samt övervakning under lastnings- och lossningsoperation och sjöresor är nödvändigt för att säkerställa att fartyget förblir sjövärdigt under olika förhållanden.

Regler för fartygsstabilitet

För att säkerställa en bra fartygsstabilitet och sjöduglighet måste konstruktörer, varv och operatörer följa en rad riktlinjer och föreskrifter, inklusive internationella koder och konventioner som fastställts av organisationen International Maritime Organization (IMO) samt nationella regler som fastställs av enskilda länder.

Internationella grundkrav för fartygsstabilitet, i både intakt och skadad skick, samt krav på minsta fribord fastställs i IMO-konventionen Safety of Life at Sea, SOLAS, Kapitel II-1. Mer detaljerade krav presenteras i Intaktstabilitetskoden samt Lastlinjekonventionen.

I Sverige har IMOs regelverk satts i kraft genom föreskrifterna TSFS 2009:114 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda före den 1 januari 2009 samt TSFS 2021:95 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare.

Konsulttjänster

MariTerm AB har gedigen erfarenhet av beräkningar och utredningar gällande fartygs trim, stress och stabilitet.

Alla passagerarfartyg och övriga fartyg över 20 brutto, ska ha sina stabilitetsegenskaper dokumenterade så att befälet ombord kan säkerställa att fartyget lastas och framförs på ett sjövärdigt sätt. Detsamma gäller även för fritidsfartyg med en dräktighet över 100 brutto. En trim- och stabilitetsbok ska bland annat innehålla hydrostater, ett antal lastfall som är typiska för fartyget inklusive barlastkondition, avgång- och ankomstkondition, nedisning m.m., fartygsdata, tankdata och lastrumskapacitet.

I samband med ny- eller ombyggnation av fartyg kan MariTerm AB vara behjälpliga med att planera, leda och dokumentera vägnings- och krängningsprov i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter. I samband med detta kan vi också framställa erforderlig rättningsdokumentation till befintliga trim- och stabilitetsböcker.

Vi kan åta oss att:

Utbildning inom fartygsstabilitet

I vår kurs Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer ingår ett moment med fartygsstabilitet där målsättningen är att deltagarna ska förstå:

 • hur fartygsstabiliteten påverkar fartygets överlevnadsförmåga, rörelser och accelerationerna på olika stuvningspositioner
 • hur stabiliteten påverkas av en lastförskjutning
 • vilka system som kan påverkas av att fartyget får en kraftig slagsida
 • i vilken ordning som olika åtgärder bör vidtagas efter en lastförskjutning

Kontakta oss om intresse finns för att gå kursen Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042-33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se