Nautisk auditering

MariTerm AB erbjuder nautisk auditering genom antingen fartygsbesök eller VDR-extrakt (Voyage Data Recorder). Auditeringen sker på basis av företagets mångåriga erfarenhet som utbildningsorganisatör inom den maritima sektorn, bl a inom BRM, samt av att ha instruktörer med lång erfarenhet av att arbeta med en avancerad BRM-filosofi inom kryssningsindustrin.

Tillgång till data:

Insamling av data sker antingen genom fartygsbesök eller genom upptagningar från VDR-systemet ombord som överförs till MariTerm i ett överenskommet format. Resultatet presenteras i en utförlig men överskådlig rapport samt, och om så önskas, vid ett uppföljningsmöte.

Mål:

Uppdraget inleds med ett möte mellan Mariterm och kunden, där den senare förklarar avsikten med auditeringen och till vilken standard auditeringen ska hållas, t ex:

  • Företagets navigationspolicy
  • Bridge Procedures Guide och STCW

Det är troligt att en kund från tanksegmentet också väljer granskningspunkter från sin vetting-partner, som kan involvera men inte nödvändigtvis begränsas till:

  • Ankomst
  • Avgång
  • Vaktbyte
  • Briefing, debriefing
  • Auktoritet och integritet
  • Teamwork, situational awareness, thinking aloud
  • Arbeta med lotsar etc.

Fördelar:

De flesta sjöfartsoperatörer har ett ständigt ökande antal procedurer angående hur navigationen ska bedrivas medan det blir allt svårare att övervaka att förfarandena följs. En nautisk auditering utförd av en extern partner är en enkel och kostnadseffektiv metod för att få detta att ske på ett snabbt och för alla parter effektivt sätt.

En nautisk auditering medför oundvikligen till viss del medhörande av privata konversationer på arbetsplatsen. Om detta utförs av en extern partner, som inte är bekant med de personer som deltar i konversationen som spelas in, kommer det att ge anonymitet åt de inblandade personerna. Det faktum att auditörerna endast kommer att granska den överenskomna delen av det inspelade, kommer att ge en betydlig grad av sekretess för brygg-teamen.

Bryggpersonalen kommer också att vara medveten om att auditören inte kommer att kunna identifiera de granskade personerna och de kan därför vara säkra på att deras arbete kommer att bedömas på ett opartiskt sätt.

Sekretess:

Mariterm hanterar ett antal konfidentiella dokument varje år och undertecknar när så önskas ett sekretessavtal med kunden.

 
Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se