BRM – Bridge Resource Management

Bridge Resource Management (BRM) i praktiken – 40 timmar

Den praktiska delen av kursen är distansutbildning och simulatordelen genomförs i Helsingborg.

Utbildningens mål och syfte

Bridge Resource Management möter ett ständigt ökande intresse hos allt fler fartygsoperatörer. Förklaringen är till stor del att flera stora kryssningsoperatörer vittnar om en klart vikande trend gällande navigationsincidenter efter att BRM implementerats. Även ökade krav från oljebolagen har gjort att efterfrågan ökat.

För att möta denna efterfrågan erbjuder MariTerm en praktisk BRM-kurs som syftar till att träna brygg-teamet på att prioritera uppgifter, hantera hög arbetsbelastning och tillvarata tillgängliga resurser. Kursen ger utbildning och träning i ledarskap med hänsyn tagen till den mänskliga faktorn och leds av seglande sjöbefäl med lång erfarenhet att implementera BRM i praktiken.

Kursen uppfyller kraven i IMO:s International Convention on Standards of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, ändrad genom såväl Manila amendments som IMO Model Course 1.22.

Kursen innehåller även Shiphandling och uppfyller kraven i STCW-koden inklusive Manila-tilläggen del A-II/2 (Manoeuvre and handle a ship in all conditions) och OCIMF SIRE-programmet kapitel 3.6. 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till brygg-befäl.

Kursledare

Kursen hålls av sjökapten Håkan Admarker som tjänstgör på ett av Salén Ship Managements kryssningsfartyg. Han har en unik erfarenhet genom att ha varit anställd av flera fartygsoperatörer som framgångsrikt implementerat BRM för att förhindra incidenter och som tydligt har bevisat att utbildningen slagit väl ut.

Under utbildningen är alla agendapunkter kopplade till personliga upplevelser, som tydligt illustrerar fördelarna med att implementera BRM i praktiken.

Kursplats

Utbildningen hålls vanligtvis i Höganäs/Helsingborg men de teoretiska delarna genomförs nu under coronatider på distans, se nedan under rubriken Distansutbildning. Simulatordelen hålls fortsatt i simulatorn hos ForSea i Helsingborg.

Kurslängd

Kursen är både praktisk och teoretisk och bygger på föreläsningar och diskussioner samt övningar i simulator. De 40 lektionstimmarna är schemalagda över tre dagar med avsatt tid för inlämningsuppgifter varav några ska utföras före kurstillfället, se vidare nedan. Några av uppgifterna är till för att, på ett så smidigt sätt som möjligt, följa upp hur deltagarna har lyckats pröva kunskaperna ombord i sina fartyg.

Förberedelser inför kursen

Före kursen måste deltagarna ha gjort några inlämningsuppgifter för att vara förberedda på simulatorövningarna. Dessa uppgifter omfattar färdplanering och identifiering av potentiella risker vid planerade manöver samt förberedelser på kommande genomgångar. De förberedande uppgifterna gås igenom under kursens gång.

Efter utbildningen

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förvärva praktiska kunskaper i BRM. Strategier och verktyg tillhandahålls för att deltagarna ska kunna genomföra lämpliga åtgärder ombord på sina fartyg efter utbildningen.

Deltagarna får också förslag på delar som bör ingå i företagets navigeringspolicy.

Före utbildningen slut, innan deltagarna får sitt certifikat, kommer de att få genomföra en briefing och en debriefing i samband med en navigeringsuppgift i enlighet med övningarna som görs under utbildningen.

Pris

Priset för utbildningen är 15 000 kr exklusive moms per deltagare. Avgiften faktureras före kursstart.

Deltagarantalet är begränsat till sex deltagare per utbildning.

Kursprogram

Dag 1 – 09.00 – 17.30

 • Introduktion
 • Presentation av deltagare och kursledare
 • Genomgång av de förberedande inlämningsuppgifterna
 • Bakgrund och historik
 • Den mänskliga faktorn
 • Situational awareness
 • Kommunikation
 • Beslutsfattande
 • Ta risker
 • Trötthet

Dag 2 – 08.00 – 17.30

 • Briefings och debriefings
 • Stress
 • Hantering av tillgängliga resurser
 • Working with pilots
 • Fallstudier

Dag 3 – 08.00 – 17.00

 • Simulatorträning

Distansutbildning

Den teoretiska delen av kursen (dag 1 och 2 i kursprogrammet ovan) genomförs på distans. Simulatorträningen (dag 3) genomförs i Helsingborg. 

Kursen genomförs med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation.

Kursprogrammet följer den ”fysiska” kursen.

Deltagarantalet är begränsat till sex deltagare per utbildning.

Anmälan måste ske senast en vecka före utsatt kursdatum för att vi ska hinna skicka ut kursmaterialet före kurstillfället. Kursintyget på genomgången kurs skickas ut efter kursens slut.

För anmälan, se nedan under Kursanmälan.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Kurstillfällen

  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande: