Utbildning i farligt gods

Företagsanpassad kurs i farligt gods

IMO Thailand inspektion FGFöretagsanpassad kurs i farligt gods för personal som är involverad i hantering av farligt gods vid transport; avsändare, lastnings- och lossningspersonal, förpackare, speditörer, inköpare, bokningspersonal, skyddsingenjörer, miljöhandläggare etc.

Utbildning enligt gällande föreskrifter

I föreskrifterna om farligt gods för samtliga transportslag (landsväg, järnväg, sjö och flyg) finns krav på att alla som på ett eller annat sätt är involverade i hanteringen av farligt gods vid transport, skall genomgå en utbildning (kapitel 1.3 i ADR, RID och IMDG, kapitel 1.5 i DGR). Denna utbildning skall bestå av följande tre delar:

 • Allmän utbildning: Utbildningen omfattar de allmänna villkoren i bestämmelserna om transport av farligt gods.
 • Funktionsspecifik utbildning: Omfattar de bestämmelser som motsvarar personalens arbetsuppgifter och ansvar. I de fall transporten omfattar flera transportslag skall personalen även utbildas i de bestämmelser som gäller för dessa transportslag.
 • Säkerhetsutbildning: Omfattar de faror och risker som aktuellt farligt gods kan medföra i den egna verksamheten vid transport samt vid lastning och lossning. Målet är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödfallsåtgärder.Vidare ingår ett avsnitt om transportskydd för att minimera risken för stöld och obehörigt förfarande av det farliga godset.

Deltagare

Deltagare på kursen är bl.a. de som i sitt arbete:

 • Klassificerar farligt gods
 • Förpackar, märker och etiketterar farligt gods
 • Lastar och lossar farligt gods
 • Skriver transportdokument med farligt gods
 • Bokar farligt gods för transport
 • Hanterar farligt gods
 • Lastar eller lossar farligt gods till och från fartyg
 • Transporterar farligt gods
 • Övriga som i sitt arbete kommer i kontakt med transport av farligt gods

Företagsanpassad kurs

Vi på MariTerm erbjuder att anpassa och genomföra hela eller delar av denna utbildning enligt föreskrifterna för farligt gods för aktuella transportslag (landsväg, järnväg, sjö och/eller flyg) och berörda personalkategorier.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Nils Andersson eller Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 00
Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: nils.andersson@mariterm.se eller petra.hugoson@mariterm.se