Farligt gods utbildning

Utbildning i transport av farligt gods – ADR, RID, IMDG och IATA-DGR

I föreskrifterna om farligt gods för samtliga transportslag (väg, järnväg, sjö och luft) finns krav på att alla som på ett eller annat sätt är delaktiga i hanteringen av farligt gods vid transport, ska genomgå en utbildning i transport av farligt gods. Utbildningen ska vara anpassad till aktuella transportslag, till det eller de ämnen som den delaktige lastar, transporterar eller lossar samt till den eller de uppgifter som personalen har. Utbildningen ska ske innan arbetet med farligt gods påbörjas. MariTerm AB erbjuder utbildning i transport av farligt gods för samtliga fyra transportslag.

Företagsanpassad farligt gods-utbildning (s.k. 1.3-utbildning)

Kravet på utbildning för personal som är delaktiga inför och vid utförandet av transport av farligt gods finns i regelverken för samtliga transportslag. Syftet är att öka kunskaperna om reglerna för transport av farligt gods och för att minska riskerna med sådana transporter. Berörd personal ska genomgå en så kallad 1.3-utbildning, namngiven efter paragraf 1.3 i ADR, RID och IMDG samt 1.5 i IATA-DGR.

Vem behöver utbildning i transport av farligt gods?

De är viktigt att alla de som är involverade i förberedelserna inför och vid utförandet av transport av farligt gods kontinuerligt utbildas om aktuellt farligt gods, dess egenskaper, hantering och transport­föreskrifter samt om vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av ett tillbud eller en olycka. Bland annat måste, enligt föreskrifterna, de som:

 • Klassificerar farligt gods
 • Förpackar, märker och etiketterar farligt gods
 • Lastar och lossar farligt gods
 • Skriver transportdokument med farligt gods
 • Bokar farligt gods för transport
 • Hanterar farligt gods
 • Lastar eller lossar farligt gods till och från fartyg
 • Transporterar farligt gods
 • Övriga som i sitt arbete kommer i kontakt med transport av farligt gods

genomgå utbildning i transport av farligt gods. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får och har erforderlig utbildning och genomförd utbildning ska dokumenteras och sparas i minst fem år. Personal som inte gått utbildning får endast utföra uppgifter under övervakning av utbildad personal.

Utbildning ska ske regelbundet och i IATA-DGR är föreskrivet att repetitionsutbildning för lufttransport måste ske inom 24 månader från senast genomförd utbildning. I ADR, RID och IMDG är det inte uttalat hur ofta repetitionsutbildning ska ske men en tolkning av reglerna är att genomföra repetitionsutbildning inom två till fem år från senast genomförd utbildning, antingen för att ta hänsyn till ändringar regelverken som ges ut vartannat år eller för att kravet på dokumentation av utbildning ska sparas i fem år.

Innehåll i farligt gods-utbildningen (1.3-utbildningen)

1.3-utbildningen ska bestå av följande tre delar:

 • Allmän utbildning: Utbildningen omfattar de allmänna villkoren i bestämmelserna om transport av farligt gods.
 • Funktionsspecifik utbildning: Omfattar de bestämmelser som motsvarar personalens arbetsuppgifter och ansvar. I de fall transporten omfattar flera transportslag ska personalen även utbildas i de bestämmelser som gäller för dessa transportslag.
 • Säkerhetsutbildning: Omfattar de faror och risker som aktuellt farligt gods kan medföra i den egna verksamheten vid transport samt vid lastning och lossning. Målet är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödfallsåtgärder. Vidare ingår ett avsnitt om transportskydd för att minimera risken för stöld och obehörigt förfarande av det farliga godset.

Det finns inget krav på hur lång utbildningen ska vara utan den kan vara allt från några timmar till flera dagar.

Utbildning från MariTerm AB

Mariterm AB erbjuder utbildning i transport av farligt gods för all personal som är involverad i hantering av transporter i farligt gods. Utbildningen anpassas efter aktuella transportslag, de farligt gods kategorier/ämnen som transporteras och hanteras samt efter de personalkategorier som ska utbildas. Längden på en 1.3-utbildning är vanligtvis fyra-åtta timmar för en grundkurs och två-fyra timmar för en repetitionsutbildning. Om lufttransport ska ingå i utbildningen tillkommer ett par timmars utbildning. Efter utbildningen utfärdas dokumentation av genomförd utbildning som arbetsgivaren ska dokumentera i minst fem år.

Sedan kravet på säkerhetsrådgivare infördes år 2000 har MariTerm AB genomfört så kallad 1.3-utbildning i farligt gods för såväl kemi- och tillverkningsindustrier, åkerier, speditörer och distributörer som för hamnar, rederier och järnvägsoperatörer. Vi har också genomfört utbildning i transport av farligt gods på sjön i enlighet med IMDG-koden för sjöbefäl på högskolor och rederier. Vi har även, vid ett 15-tal tillfällen, genomfört utbildning i transport av farligt gods i enlighet med IMDG-koden på uppdrag av IMO, den internationella sjöfartsorganisationen, då vi utbildat myndighetspersoner i bl a Thailand, Chile, Rumänien, Ghana, Georgien, Surinam, Kenya, Syd- och Nordkorea samt på Fiji, Kap Verde och Filippinerna.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Petra Hugoson
  Telefon: 042-33 31 07
  E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
  www.mariterm.se