Företaget

Allmän information

MariTerm AB är ett kunskapsföretag specialiserat inom transportsektorn. Företaget startade 1978 och ägs av dess seniorkonsulter. Svensk industri med ett perifert geografiskt läge i förhållande till många av sina huvudkonkurrenter har ett uttalat behov av effektiva och säkra godstransporter. Detta gäller speciellt basnäringar som skog och stål men också många andra industrier med stora godsflöden. För att bibehålla effektiviteten i transporter måste ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete pågå.

MariTerms målsättning är att kunna bidra till denna utveckling både med avseende på rena industriprojekt och vad avser samhällets investeringar i infrastruktur och regelsystem. Hög kompetensnivå är vårt grundläggande medel för att kunna ge våra kunder en god service. För att uppnå detta har vi byggt upp en medarbetarstab av högskoleutbildade ingenjörer.

För att ytterligare stärka kompetensen inom företaget är forskningsprojekt viktiga. MariTerm AB driver eller deltar därför i avancerad transportforskning inom flera områden med stöd av forskningsråd, statliga och kommunala myndigheter, branschorganisationer, forskningsstiftelser och företag inom transportbranschen.

God utbildning kräver lärare med goda kunskaper och nära kontakt med kunskapsutvecklingen inom sina specialområden. Baserat på den kunskap som erhållits genom forskning och på uppdrag från näringslivet har MariTerm AB byggt upp en omfattande utbildningsverksamhet inom transportområdet.

Verksamheten kan indelas i följande områden:

Forskning, utveckling och konsulttjänster:

Lastsäkring
Godsskydd
Farligt gods
Säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods
Besiktning av godsskador
Intermodala transporter
Managementsystem för rederier och hamnar
Fartygskonstruktion och sjösäkerhet

Utbildning:
Lastsäkring
Farligt gods
Managementsystem för rederier och hamnar (ISPS-SSO (Ship Security Oficer), ISM internauditering respektive risk- och orsaksanalys) och CCM – Crowd and Crisis Management
Fartygsstabilitet