Nyheter

Nyheter inom lastsäkring

Utbildning i Basic Safety

MariTerm AB genomför följande kurser i Basic Safety; grundutbildningen som är fem dagar, fortbildningen (refresh) som är två dagar och kombinationsutbildningen Basic Safety refresh och Advance Fire Fighting (AFF) refresh som genomförs på tre dagar samt utbildningen för att få certifikatet för Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar som genomförs under en dag. Klicka här för att läsa mer. 

 

Containerkurs och Grundkurs i lastsäkring avgiftsfria för deltagare från TYA-anslutna företag

Grundkurs i lastsäkring har sedan tidigare varit avgiftsfri för deltagare från TYA-anslutna företag. Nu erbjuds även avgiftsfritt deltagande på containerkursen. För TYA-anslutna företag görs anmälan av deltagare direkt på www.tya.se/kurser.

 

MariTerm AB erbjuder distansutbildning

Vi lever just nu i en mycket turbulent tid och rekommendationerna från myndigheterna är att genomföra utbildning för vuxna på distans. Vi anpassar oss därefter och under rådande pandemi erbjuder vi de flesta av våra utbildningar online, se information under respektive kurs. Kurserna erbjuds med samma lärare och vi delar givetvis med oss av samma innehåll och material som vi hade gjort på en vanlig kurs. Hör av er till oss om ni har några frågor kring upplägg, plattform, priser, etc.

 

Branschnorm – För lastsäkring baserad på kraven i TSFS 2017:25 samt EU-direktivet 2014/47/EU om flygande inspektioner

Från den 20 maj 2018 gäller nya regler i EU för lastsäkring vid internationella transporter. I Sverige har vi redan sedan tidigare högt ställda krav och de nya reglerna innebär inga större förändringar i hur godset ska lastsäkras men vissa nyheter finns kring mängden utrustning och vilka normer som gäller för den fasta utrustningen.

Som en vägledning och för att tydliggöra vad som gäller vid vägtransport har TYA tillsammans med MariTerm AB tagit fram en branschnorm som kan laddas hem här.

Branschnormen ger exempel på hur olika godsslag kan lastsäkras i enlighet med gällande regler.

Utöver de metoder som anges i denna branschnorm kan även andra lastsäkringsarrangemang användas om de uppfyller föreskriftens krav. Detta kan visas genom att använda TYAs lathund, appar (ladda ner MariTerms lastsäkringsapp ReadyLash här), teknisk beräkning, praktiska prov eller hänvisning till andra källor, såsom:

  • Europeiska riktlinjer för bästa praxis av lastsäkring för vägtransport (EU BPG)
  • IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden)
  • IRU International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport

 

Handbok i lastsäkring – nu i digital form

Vår lastsäkringsbok, Handbok i lastsäkring, finns numera i digital form på följande länk: www.lastsäkringsboken.se.

Ett köp av boken innebär en prenumeration av den digitala upplagan som löpande kommer att hållas uppdaterad.

Det finns följande prenumerationsalternativ att välja mellan:

  • Tillgång till boken i 2 dagar – 25 kr
  • Tillgång till boken i 1 år – 300 kr
  • Tillgång till boken i 3 år – 600 kr

Handbok i Lastsäkring – Övningshäfte med tillhörande facit i digital form

Till den digitala handboken hör ett digitalt övningshäfte med frågor kopplade till vart och ett av bokens kapitel. Facit till uppgifterna fås när övningarna i varje kapitel har slutförts.

Övningshäftet omfattar 178 frågor fördelade på de 15 olika kapitlen.

Det digitala övningshäftet inklusive facit kostar 80 kr.

Vid köp av fler än 10 licenser av den digitala versionen av Handbok i lastsäkring ingår det digitala övningshäftet i prenumerationen.

Kontakta oss på MariTerm AB om ni önskar köpa det digitala övningshäftet.

 

Ny vägföreskrift i maj 2018 – dags för nya instruktioner

I och med att den nya svenska föreskriften TSFS 2017:25 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon – börjar gälla den 20 maj i år anpassas våra nationella regler till de krav som ställs genom EN 12195-1 och andra tillämpliga europeiska standarder inom området samt European Best Practice Guidelines.

Den största förändringen i den nya föreskriften är, förutom att många detaljkrav för olika lasttyper försvinner, att kravet på lastsäkring i färdriktningen sänks från 1 g till 0,8 g samt att styrkan i låsningsdon, förstängningsanordning, surrningsdon eller annan flyttbar lastsäkringsutrustning ska verifieras genom märkning eller certifikat.

Inför att den nya föreskriften träder i kraft kan det vara läge att se över eventuella lastsäkringsintyg och instruktioner för att undersöka om revidering är nödvändig för att uppfylla den nya föreskriften. En revidering kan innebära lättade krav på lastsäkring, framförallt i färdriktningen.

 

SAGIT Lastsäkringskonferens i höst

SAGIT planerar att genomföra en ny lastsäkringskonferens till hösten, med preliminärt datum torsdagen den 8 november, som bland annat kommer att innehålla information och diskussion om den nya svenska vägföreskriften.

Förhandsinformation om konferensen kommer att skickas ut i maj månad men ni kan redan nu lägga datumet på minnet.

 

ReadyLash – Lastsäkringsapp

MariTerm har tagit fram en lastsäkringsapp – ReadyLash – som  är ett användarvänligt verktyg för kontroll av erforderlig lastsäkring enligt olika regelverk och för olika transportslag.

Inmatningen av godsdimensioner samt val av surrningsutrustning, lastbärare, regelverk och transportslag sker på ett enkelt sätt i ett grafiskt gränssnitt. Användaren kan sedan kombinera och testa olika lösningar för att hitta det enklaste lastsäkringsarrangemanget.

Användaren kan välja mellan enkel inmatning för att snabbt få besked om vilken metod som ska väljas eller avancerat läge för att kunna göra mer detaljerade val av last, surrningsutrustning och lastbärare.

Appen finns att ladda ner från Google Play-butiken i Androidtelefoner samt från App Store i iPhones till en kostnad av 49 respektive 50 kr. iPhone-versionen har under hösten Beta-testats av Polismyndigheten och Kustbevakningen och finns nu tillgänglig i App Store. För mer information om ReadyLash och nedladdning, klicka här.

 

Ett komplett utbildningspaket inom lastsäkringsområdet – Handbok i lastsäkring

Handbok i lastsäkring är framtagen av MariTerm AB och vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är involverade i lastning och säkring av gods. Innehållet i boken är baserat på CTU-koden och European Best Practice Guidelines.

Boken kan med fördel användas i undervisningen på gymnasieskolor och som uppslagsbok på terminaler och utlastningar. Ett komplett utbildningspaket; handboken med tillhörande övningshäfte och facit finns att beställa genom att klicka här.

 

UIC Loading Guidelines kan nu disponeras fritt

Den internationella järnvägsunionens lastsäkringsregler, UIC Loading Guidelines, kan nu disponeras fritt och laddas ner från UICs hemsida även för icke medlemmar. För att ladda ner dokumenten, klicka här.

 

Lastsäkringsrådgivare

MariTerm AB erbjuder en nyintroducerad tjänst som vi kallar Lastsäkringsrådgivare. Tanken med tjänsten är att avlasta våra kunder i sitt arbete genom att vi är behjälpliga när det gäller lastsäkringsproblematik. Ni som kund behöver aldrig tveka på att kontakta oss; om ni har en fråga eller ett problem som ni skulle vilja få råd om eller hjälp med hör ni bara av er till oss. Om vi då har ett avtal kan vi formalisera arbetet oss emellan och på så sätt blir det lättare att hantera mindre ärenden.

Genom att anlita oss som er externa säkerhetsrådgivare erbjuder vi er vår kunskap och expertis inom lastsäkringsområdet och är ert bollblank vad gäller lastsäkringsfrågor. Vi kommer att ta ut en mindre årlig avgift och sedan ingår muntlig rådgivning samt att vi bevakar regler och standarder inom lastsäkringsområdet och håller er uppdaterade på ändringar och nyheter inom lastsäkringsområdet. Om ni sedan önskar ett skriftligt svar, och vi lägger ner tid på frågeställningen, tar vi ut en timkostnad, men kan samla ihop eventuella fakturor till någon gång om året.

För mer information, klicka här. 

 

Europeiska regler och riktlinjer för lastsäkring vid vägtransport

Enligt ADR-konventionen skall lastsäkringen av farligt gods anses vara tillfyllest om godset har säkrats i enlighet med standarden EN 12195-1:2010. Eftersom ADR är en internationell konvention råder den över nationell lagstiftning vilket innebär att det i och med denna skrivning är lika krav på lastsäkring av farligt gods i hela Europa.

Under 2014 lyckades EU-parlamentarikerna i Bryssel enas om att EU direktivet om flygande inspektion även skall innehålla riktlinjer för hur lastsäkring skall kontrolleras. I direktivet hänvisas bland annat till europastandarden EN 12195-1. Senast i maj 2017 skall alla länder ha uppdaterat sin lagstiftning så att kraven i det nya direktivet omfattas och senast i maj 2018 skall den nya lagstiftningen börja gälla i alla medlemsländer. Tolkningen av direktivet är att senast när detta träder i kraft kommer det att vara samma krav på lastsäkring vid vägtransport i alla EUs medlemsländer och i och med detta har ett stort steg tagits mot förenklade gränsöverskridande transporter.

Effekten av EU-direktivet är att även vi i Sverige måste ha en ny lagstiftning på plats eftersom våra nuvarande lastsäkringsföreskrifter inte på alla punkter överensstämmer med europastandarden. Ett arbete har därför påbörjats inom Transportstyrelsen med att ta fram en ny lastsäkringsföreskrift och målsättningen är att denna skall vara klar under 2016. Föreskriften kommer att vara funktionell och i princip endast omfatta grundkrav som dimensionerande accelerationer, friktioner och säkerhetsfaktorer. Det blir därmed i princip fritt att lastsäkra på olika sätt så länge grundkraven är uppfyllda. Det finns dock planer på att i tillägg till föreskriften utarbeta någon form av praktiska råd.

EU-kommissionen reviderade under 2014 sina riktlinjer för lastsäkring; European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport. En jämförelse av viktiga principer för lastning och säkring av gods i lastbärare i de nuvarande svenska föreskrifterna med de i den reviderade EU Best Practice Guidelines framgår av den presentation som Peter Andersson gjorde på SAGITs lastsäkringskonferens i november 2014. Denna presentation återfinns på följande länk:

Uppdaterad 2015-03-25

Publicerad 2015-03-25

Nyheter inom farligt gods

Nyheter i ADR – farligt gods ska lastsäkras efter standarden

Enligt den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2012:6) ska farligt gods lastsäkras i enlighet med den europeiska standarden EN 12195-1:2010. Denna standard är inte obligatorisk men om lastsäkringen av det farliga godset följer standarden anses bestämmelserna i 7.5.7.1 vara uppfyllda, se utdrag enligt nedan.

adr-s

Uppdaterad 2013-06-25
Publicerad 2013-06-25