Handbok i Lastsäkring

Ett komplett utbildningspaket inom lastsäkringsområdet!

Dåligt säkrad last riskerar i värsta fall att orsaka trafikolyckor, tågurspårningar eller fartygshaverier och utgör därmed en fara för människor, fordon, fartyg och miljön.

Dessutom drabbas den svenska industrin varje år av höga kostnader för skador på gods under transport. Förutom de direkta kostnaderna uppstår också betydande goodwillförluster beroende på leveransförseningar, inkomstbortfall för kunden eller andra bekymmer. Skadorna har ofta sin grund i dålig hantering, lastning och lastsäkring. Tillförlitliga transporter, där godset kommer fram vid rätt tidpunkt och i oskadat skick, är förutsättningar för god leveranskvalitet.

MariTerm AB har därför, i olika omgångar, tagit fram ett komplett utbildningspaket inom lastsäkringsområdet. Utbildningspaketet hette tidigare GODSSKYDD men en omarbetning pågår sedan 2016 under namnet Handbok i Lastsäkring. De ingående delarna beskrivs nedan.

 

Handbok i Lastsäkring – Lastning och säkring av gods i lastbärare för olika transportslag

HandbokHandbok i Lastsäkring som vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är involverade i lastning och säkring av gods. Innehållet är baserat på CTU-koden och European Best Practice Guidelines. CTU-koden innehåller ett förslag på ämnen som ska ingå i en lastsäkringsutbildning vilka behandlas i bokens 15 kapitel:

 1. Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 2. Ansvarsfrågor
 3. Lastpåkänningar under transport
 4. Allmänna lastsäkringsprinciper
 5. Olika lastbärare
 6. Lastsäkringsteknik
 7. Utrustning för säkring och skydd av gods i lastbärare
 8. Säker manuell hantering av gods
 9. Godsvårdsmedvetande och lastplanering
 10. Åtgärder efter avslutad lastning
 11. Lastning och säkring av enhetligt gods
 12. Lastning och säkring av styckegods
 13. Lastning och säkring av pappersprodukter
 14. Lastning och säkring av gods som kräver särskild teknik
 15. Transport av farligt gods

Boken omfattar 240 sidor och är utgiven 2016.

 

Handbok i Lastsäkring – Övningshäfte med tillhörande facit

Till handboken hör ett övningshäfte med frågor kopplade till vart och ett av bokens kapitel. Till övningshäftet finns ett facit som kan beställas separat.

Övningshäftet omfattar 44 sidor och är utgivet 2016.

 

GODSSKYDD – Stuvning och säkring av last i fartyg

Denna del i serien behandlar specifikt hur last ska stuvas och säkras i ombord i fartyg och innehåller följande kapitel:

 1. Fartygskännedom
 2. Utrustning för skydd, stuvning och säkring av last i fartyg
 3. Stuvning och säkring av containerar
 4. Metoder för stuvning av övriga lastbärare och blockgods
 5. Internationella lastsäkringsföreskrifter

Boken omfattar 66 sidor och är utgiven 2001.

 

CARGO CARE

Handbok i Lastsäkring finns även utgiven i en äldre utgåva på engelska med titeln CARGO CARE. Kapitelindelningen i boken följer den mall som anges i IMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units, vilken riktar sig till personal som lastar och säkrar gods i lastbärare.

Boken omfattar 242 sidor och är utgiven 2002.

 

Ytterligare information

Ytterligare information får Du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 00, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: info@mariterm.se
www.mariterm.se

Beställning

Om Ni vill beställa någon av våra publikationer kan Ni fylla i nedanstående formulär.

Exemplar av "Handbok i Lastsäkring" á 375 kr


Exemplar av "Övningshäfte till Handbok i Lastsäkring" á 80 kr


Exemplar av "Facit till Övningshäfte" á 50 kr


Exemplar av "GODSSKYDD - Stuvning och säkring av last i fartyg" á 180 kr


Exemplar av "Cargo Care" den äldre engelska upplagan av godsskyddsboken á 290 kr

Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:


OBS! Vid beställning av mer än 10 exemplar av Handbok i Lastsäkring erhålles 20% rabatt på denna bok. På samtliga beställningar och priser tillkommer moms och frakt.

 

Tillbaka till våra övriga publikationer inom lastsäkringsområdet.