Lastsäkring

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

MariTerm AB har gedigen erfarenhet inom området lastsäkring och kan erbjuda utbildning och konsultation enligt följande:

  • Lastsäkringsinstruktioneroch lastsäkringsintyg utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss. För företag som regelbundet lastar ut samma typ av produkter har det visat sig fördelaktigt att utarbeta instruktioner för lastsäkring. MariTerm AB har utarbetat lastsäkringsinstruktioner för ett stort antal svenska och utländska industrier. Vi utarbetar dessutom lastsäkringsintyg i enlighet med gällande nationella och internationella föreskrifter.
  • MariTerm bedriver lastsäkringsutbildning i form av öppna eller företagsinterna kurser som är avsedda för varuägare, transportörer, hamn- och terminalpersonal och andra som på olika sätt arbetar med godstransporter. Kurserna ger nödvändiga kunskaper om teoretiska och praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare. Sedan våren 2020 erbjuder MariTerm de flesta av kurserna även som distanskurser, för mer information klicka här.
  • MariTerms utbildningsmaterial Handbok i Lastsäkring består av en handbok som vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är involverade i lastning och säkring av gods. Innehållet är baserat på CTU-koden och European Best Practice Guidelines. CTU-koden innehåller ett förslag på ämnen som ska ingå i en lastsäkringsutbildning vila behandlas i bokens 15 kapitel. Boken är lättläst och rikt illustrerad och finns tillgänglig i både tryckt och digital form:
  • MariTerm har genomfört ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom lastsäkringsområdet. I RASLA-projektet utarbetades förslag på utrustning för rationell säkring av last på fordon och järnvägsvagnar. En del av den utrustning som togs fram inom detta projekt har installerats på den lastsäkringsbil som används för de praktiska delarna av våra utbildningar.
  • MariTerm har av Sjöfartsverket godkända besiktningsmän för lastsäkring. MariTerm AB har vid ett flertal tillfällen fått i uppdrag att utreda orsaken till lastskador och biträtt olika parter i tvister då gods har skadats under transport. MariTerm har även på uppdrag av försäkringsbolag och Statens Haverikommission genomfört utredningar i samband med större haverier som inträffat under transport eller vid lasthantering.

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Stora Enso Nymolla prov 1

Volvo PV 2