Rapporter – Intermodala transporter

Go2Port – Effektiv överflyttning av gods till kust- och inlandsjöfart

Go2Port som drivits av MariTerm AB är ett forskningsprojekt med syfte att utreda förutsättningarna för kust- och inlandsjöfart samt kartlägga hamnens möjligheter till tids-, kostnads- och miljöeffektivisering avseende hanteringen intermodala lastbärare. Avsikten är att föreslå förbättringsåtgärder som kan bidrar att öka sjöfartens konkurrenskraft i syfte att minska transportsektorns negativa klimatpåverkan genom överflyttning av gods från land- till sjötransporter.

För att utreda, belysa, analysera och illustrera olika aspekter av förutsättningarna, möjligheter och eventuella begränsningar för framtida kust- och inlandsjöfart samt hamneffektivitetens påverkan på dessa, har källstudier, intervjuer med berörda aktörer, insamling av statistik och analyser av ett antal fallstudier genomförts inom projektet.

Projektet har finansierats av Trafikverket. Ansvariga för forskningsprojektet är Sven Sökjer- Petersen och Bob Zether.

För att ladda ner slutrapport, klicka här.
 

DESTINY – Investigations to establish design accelerations for static design of cargo securing arrangements for intermodal rail transportsDestiny

The basic design accelerations for road and intermodal rail transports are currently not the same, which is an unfavourable situation for intermodal traffic. The question has therefore been raised whether cargo securing arrangements designed according to the road principles also can withstand the accelerations that may occur during an intermodal rail transport.

To establish whether the current accelerations are sufficient also for the design of securing arrangements for combined rail transports, it was decided jointly by UIC, UIRR and MariTerm AB on a meeting at UIC in Paris 2014-02-27, that dynamic test transports between selected terminals in Europe should carried out jointly as part of the European project Destiny.

BIOSUN – Transport Technology for Sustainable Intermodal Transports of Biofuelbiosun

This report has been produced by MariTerm AB as a part of the BIOSUN project, “Sustainable Intermodal Supply Systems for biofuel and bulk freight”, led by the University of Gothenburg – School of Business, Economics and Law.

The project aims to analyze and develop intermodal transportation solutions for biofuel and is expected to result in proposals about how these transport systems should be designed. Within this scope MariTerm has contributed with technical input regarding the cargo transport units used in these intermodal transport flows. The study has been financed by the Swedish Transport Administration through the Swedish Intermodal Research Centre, SIR-C.

 

FRAMLAST – Developement of intermodal cargo transport unitsFramlast

The FRAMLAST project has been carried out within the virtual research and demonstration center Sir-C (Swedish Intermodal Research Centre). The project has been carried out in close co-operation with the Department of Road and Urban Transport of the University of Zilina.

The work within FRAMLAST was divided into three parts; a continuation of the CombiSec project and trying to convince UIC to revise the rules for securing loads in combined units during transport by rail to be in accordance with the rules for road transport, a global part where the design of future CTUs for European transports in the coming 20 years are studied and a third part regarding details on CTUs to improve cargo securing and cargo care.

 

CombiPortFramsida

Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart

CombiPort, som drivits av MariTerm AB i samarbete med WSP och Chalmers, syftar till att belysa de ekonomiska, tekniska, politiska och fysiska förutsättningar som krävs för att kustnära intermodal sjöfart ska vara möjlig och lönsam, samt att utvärdera hur dessa godsflöden kan anslutas till de regionala och internationella transportkedjorna. Målet är också att föreslå lämpliga lösningar och regeländringar för att gynna en växling av gods från väg- till sjötransport. Därtill syftar projektet till att föreslå hur informationssystem kan utnyttjas för att effektivisera flödet genom hamnarna, minska den administrativa bördan och främja den kustnära sjöfarten.

Projektet har finansierats av Trafikverket och Sjöfartsverket inom ramen för det intermodala Forsknings, Utvecklings och Demonstrationscentret SIR-C (Swedish Intermodal Research Centre). Ansvariga för studien är Andrée Falkenberg (MariTerm) och Sven Sökjer- Petersen (MariTerm)

KombisäkringCombiSec

Samordning av lastsäkringsprinciper för landsväg och kombitrafik på järnväg

Principerna för lastsäkring i kombienheter (trailers och växelflak) är enligt gällande regelverk helt olika för landsväg och järnväg. Detta förhållande är inte en gynnsam förutsättning för kombitrafik och det krävs därför en översyn av regelverken så att mer enhetliga principer för lastsäkringen åstadkoms. Detta sker genom att ta fram grundläggande forskningsunderlag i form av prov, mätningar och jämförande beräkningar för att testa om gällande regler för landsvägen även är tillämpliga för järnvägstransport. Om det visar sig att landsvägens regler även klarar järnvägens krav på lastsäkring skulle mycket vara vunnet. Ansvariga för studien är Peter Andersson, Petra Hugoson och Sven Sökjer- Petersen (MariTerm)

 

Utvärdering av Intermodala TransportkedjorImtraut

Syftet med detta projekt har varit att identifiera de svagaste länkarna i en intermodal transportkedja. Detta ska ge underlag för förslag till hur dessa elimineras så att kombitrafiken kan ta en större del av marknaden.

Kombitrafik är en kombination av transportmedel där man försöker få ut det bästa av varje transportmedel. För att kunna utvärdera intermodala transportkedjor har vi också samarbetat för att få ut det bästa av olika kompetenser inom forskningen. Därför har detta projekt blivit ett tvärvetenskapligt projekt där flera parter deltagit: KTH med forskning inom trafik och logistik och vibrationer, TfK som är näringslivets forskningsorgan och Mariterm som är specialiserade på godsskydd och lastsäkring.

Huvudrapporten samt delrapporterna från de delar av projektet som MariTerm har ansvarat för kan laddas hem i PDF-format via länkarna nedan:

PROTECTED – Security inom kombitransporterFramsida Protected

Rapporten är en del av projektet ”Protected – Security inom kombitransporter” som finansierats inom ramen för VFUD Sir-C (Virtuellt Forsknings-, Utvecklings- och Demonstrationscentra, Swedish Intermodal Research Centre). Syftet med projektet har varit att lyfta fram existerande och kommande, frivilliga samt obligatoriska regelverk och förordningar som på olika vis påverkar intermodala transporter. Tanken med projektet har därtill varit att försöka ta fram en så heltäckande bild som möjligt över vilka åtgärder olika aktörer i transportkedjan måste vidtas för att uppfylla de krav som ställs inom transportbranschen.

Rapporten kan hämtas som pdf-fil här.

 

MOS-Criteria

BMT_MOS-CriteriaRapporten är en del av projektet “MOS-Criteria”, vilket finansierats av V-FUD Sir-C, där BMT var projektledare.

Syftet med projektet var att ta fram basdata till modellen EFM-STAN. Basdatan som har tagits fram är risken för godsskador, kostnaden för godsskador och kostnaden för lastsäkring vid olika transportslag, lastbärare och typ av gods. Det vill säga kostnaden för lastsäkring contra godsskador vid val av olika typer av transportkedjor.

Rapporten kan hämtas som pdf-fil här.